Srpski English

Акредитација Универзитета у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу је акредитован. Уверење о акредитацији је издато 14. 11. 2014. године.

Уверење о акредитацији (14.11.2014.)
Уверење о акредитацији - документ
Одлука о акредитацији
Одлука о акредитацији за обављање научноистраживачке делатности


ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТA У КРАГУЈЕВЦУ 2014.


     Захтев за акредитацију: Захтев
        Прилози:
      1. Акт о основању
      2. Одлука о испуњености услова
      3. Дозвола за рад
      4. Уверење о акредитацији
      6. Одлука о избору органа пословођења
      7. Упис у Регистар трговинског суда
      7.1 Решење о допуни делатности
      7.2 Решење о упису органа пословођења
      8. Статут Универзитета у Крагујевцу

     Увод: Увод

     Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе
     Стандард 2: Планирање и контрола
     Стандард 3: Организација и управљање
     Стандард 4: Студије
     Стандард 5: Научноистраживачки и уметничко истраживачки рад
     Стандард 6: Наставно особље
     Стандард 7: Ненаставно особље
     Стандард 8: Студенти
     Стандард 9: Простор и опрема
     Стандард 10: Библиотека, уџбеници и информациона подршка
     Стандард 11: Извори финансирања високошколске установе
     Стандард 12: Унутрашњи механизми за осигурање квалитета
                                Извештај о самовредновању
     Стандард 13: Јавност у раду
 

АРХИВА:

Уверење о акредитацији 2009. године
Документација о акредитацији 2009. године