Srpski English

Целоживотно учење

Циљеви целоживотног учења, односно континуиране едукације која је у Крагујевцу започела половином 19. века, под другачијим називом: обука-дошколовавање, који се у различитим временским раздобљима мењао (преквалификација, доквалификација) и организовао у различитим облицима (курсеви, вечерње школе, интерне фабричке школе) остали су мање-више непромењени до данас: побољшање образовне и квалификационе структуре, унапређивање могућности запошљавања становништва; стварање основе за одрживи друштвено-економски развој;повећање професионалне мобилности и флексибилности радно активног становништва; смањење сиромаштва, остваривање једнакости, социјалне укључености и међугенерацијске солидарности и унапређивање квалитета живота - личног, породичног, природног и социјалног окружења.

Целоживотно учење је организовани процес учења и стручног едуковања прилагођеног потребама и могућностима одраслих и захтевима тржишта рада, односно организације  или привредног субјекта која исказује потребу и које се  спроводи на свим нивоима формалног образовања: од основног, преко средњег (кроз програме који се усвајају) до високог образовања, где се организује ван усвојених студијских програма.

Основни принципи на којима је започет овај процес, заснивају се на потреби за стицањем образовања, у складу са стеченим искуствима и израженим потребама заједнице и појединца, односно  на захтевима и потребама окружења и појединца или  друштвеним потребама и животним и радним улогама појединаца и друштвених група.

Целоживотно учење односно програми образовања током читавог живота реализују се на Факултетима Универзитета у Крагујевцу кроз програме образовања у специфичним областима ван оквира студијских програма за које су факултети у саставу Универзитета добили дозволу за рад, као и у оквиру Центра за доживотно учење, Кооперативног тренинг центра, као и Центра за развој каријере и саветовање студената чији је оснивач Универзитет у Крагујевцу.