Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata

Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je formiran kao organizaciona jedinica Univerziteta u Kragujevcu 2007. godine zahvaljujući inicijativi Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za kulturu i obrazovanje, koju je podržao Univerzitet u Kragujevcu. Centar je osnovan sa ciljem da pomogne studentima da se što bolje pripreme za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslovnom zajednicom i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su danas na tržištu rada neophodne. Rad Centra je usmeren na razvijanje studentskih servisa koji kroz različite programe obezbeđuju podršku studentima i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu u razvoju karijere i pomaže im da se po završetku studija što bolje predstave u poslovnom svetu.

Rad Centra obuhvata:

  • Uspostavljanje sistema podrške studentima i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu u razvoju znanja i veština relevantnih za zapošljavanje ili nastavak obrazovanja u zemlji ili inostranstvu (pružanje savetodavnih usluga studentima, organizovanje predavanja i radionica u domenu karijernog informisanja i savetovanja);
  • Informisanje studenata i diplomaca Univerziteta o mogućnostima dodatnog obrazovanja, o stipendijama za usavršavanje u zemlji i inostranstvu i konkursima za praksu i/ili posao;
  • Povećanje broja studenata koji su stekli relevantno radno iskustvo tokom studiranja ili nakon diplomiranja i povećanje procenata studenata koji su koristili neke od programa mobilnosti studenata;
  • Pružanje podrške studenatima i diplomcima Univerziteta u Kragujevcu da se na adekvatan način predstave, kao budući stručnjaci u različitim oblastima rada, akademskoj i poslovnoj zajednici i promocija Univerziteta u Kragujevcu kao vodeće institucije za visoko obrazovanje u Regionu;
  • Jačanje i unapređenje saradnje sa svim fakultetima Univerziteta i akademskim osobljem i jačanje integrativne uloge Univerziteta u Kragujevcu;
  • Jačanje i unapređenje saradnje sa poslodavcima u vidu organizovanja programa studentskih, stručnih praksi i obuka, kao i organizovanja prezentacija kompanija i njihove poslovne politike u odabiru kadrova;
  • Uspostavljanje mreže saradnika Centra na svim fakultetima u cilju adekvatnog pružanja usluga svim studentima Univerziteta;
  • Stalno unapređenje rada Centra kroz razvoj novih programa usluga i konstantno edukovanje zaposlenih u Centru.

Korisnici usluga Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata su studenti i diplomci Univerziteta u Kragujevcu, kao i poslodavci i drugi predstavnici poslovne i akademske zajednice.

Važno je napomenuti da su sve usluge Centra besplatne, kako za studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu, akademski kadar fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, tako i za poslodavce.


Kontakt telefon: +381 (0)34 300 425
Faks +381 (0)34 370 168
E-pošta: razvojkarijere@kg.ac.rs
Internet prezentacija: www.razvojkarijere.kg.ac.rs
Adresa: Jovana Cvijića b.b. 34000 Kragujevac, Srbija
                zgrada Rektorata, 2. Sprat
Radno vreme: svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova