Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu

Centar za naučnoistraživački rad, čiji su osnivači Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu, osnovan je 21.maja 1991. godine sa ciljem podsticanja i razvoja naučno-obrazovne i kulturne delatnosti šireg područja koje gravitira Univerzitetu.

Prvi upravnik Centra bio je akademik Dragoslav Srejović (1931-1996), arheolog rodom iz Kragujevca, koji je tu dužnost obavljao od osnivanja Centra, do svoje smrti 1996. godine. Njega je nasledio akademik Nikola Tasić, arheolog, potpredsednik SANU, koji je dužnost upravnika Centra obavljao do 2010. godine. Godine 2011. akademik Ivan Gutman, hemičar, profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu, imenovan je za upravnika Centra, na mandatni period od 4 godine.

Godine 2011. Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu doneli su nove akte Centra: Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa i Pravilnik o radu i promenjena je organizaciona struktura Centra u cilju njegovog efikasnijeg rada.

Centar za naučnoistraživački rad nema svojstvo pravnog lica, već ima status organizacione jedinice Univerziteta. Osnovne delatnosti Centra realizuju se kroz rad na naučnoistraživačkim projektima (naročito istraživanja u naukama koje se ne proučavaju na Univerzitetu u Kragujevcu, kao i multidisciplinarna istraživanja), organizovanje naučnih skupova, tribina, predavanja, izložbi, promocija i drugih naučnih i kulturnih manifestacija. Naročito značajan segment rada Centra je izdavačka delatnost. Centar objavljuje naučne i stručne monografije, zbornike i druge vrste publikacija koje su od značaja za razvoj nauke, kulture i umetnosti.


Upravnik
akademik IVAN GUTMAN, profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu

Sekretar
LELA VUJOŠEVIĆ, prof. sociologije


IZDANJA CENTRA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Adresa: Jovana Cvijića bb, 34 000 Kragujevac, Srbija
Telefon: 034/ 335-709
Telefaks: 034/ 370-168
E-mail: lela.vujosevic@kg.ac.rs