Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu

Centar za naučnoistraživački rad, čiji su osnivači Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu, osnovan je 21.maja 1991. godine sa ciljem podsticanja i razvoja naučno-obrazovne i kulturne delatnosti šireg područja koje gravitira Univerzitetu.

Prvi upravnik Centra bio je akademik Dragoslav Srejović (1931-1996), arheolog rodom iz Kragujevca, koji je tu dužnost obavljao od osnivanja Centra, do svoje smrti 1996. godine. Njega je nasledio akademik Nikola Tasić (1932-2017), arheolog, koji je dužnost upravnika Centra obavljao do 2010. godine. Godine 2016. akademik Ivan Gutman, hemičar, profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu, imenovan je u drugom mandatu za upravnika Centra, na period od 4 godine.

Godine 2011. Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Kragujevcu potpisali su Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa, a 2017. donet je Pravilnik o radu i promenjena je organizaciona struktura Centra u cilju njegovog efikasnijeg rada.

Centar za naučnoistraživački rad nema svojstvo pravnog lica, već ima status organizacione jedinice Univerziteta. Osnovne delatnosti Centra realizuju se kroz rad na naučnoistraživačkim projektima (naročito istraživanja u naukama koje se ne proučavaju na Univerzitetu u Kragujevcu, kao i multidisciplinarna istraživanja), organizovanje naučnih skupova, tribina, predavanja, izložbi, promocija i drugih naučnih i kulturnih manifestacija. Naročito značajan segment rada Centra je izdavačka delatnost. Centar objavljuje naučne i stručne monografije, zbornike i druge vrste publikacija koje su od značaja za razvoj nauke, kulture i umetnosti.


Upravnik
akademik IVAN GUTMAN, profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu

Sekretar
Dr Ivan Jovanović, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
E-pošta: ivan.jovanovic@medf.kg.ac.rs


IZDANJA CENTRA ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD SANU I UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU


Adresa: Jovana Cvijića bb, 34 000 Kragujevac, Srbija
Telefon: 034/ 335-709
Telefaks: 034/ 370-168