COST - Evropski program za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja


COST - European co-operation in the field of scientific and technical research

Evropska saradnja u nauci i tehnologiji (COST) je finansijska organizacija za stvaranje interdisciplinarnih istraživačkih mreža u Evropi i celom svetu pod nazivom COST akcije. Ove mreže nude otvoren prostor za saradnju među naučnicima širom Evrope (i šire) i na taj način daju podsticaj istraživanjima i inovacijama.

Istraživači mogu kreirati mrežu - na osnovu vlastitih istraživačkih interesa i ideja - tako što će podneti predlog na COST poziv. Predlog može biti u bilo kojoj oblasti nauke i mogu ga podneti naučnici u bilo kojoj fazi razvoja svoje karijere.

COST su posvećene pokrivanju aktivnosti saradnje, kao što su radionice, konferencije, sastanci radnih grupa, škole za obuku, kratkoročne naučne misije, i aktivnosti širenja i komunikacije.

COST akcije su takođe visoko interdisciplinarne i otvorene. Moguće je pridružiti se tekućim akcijama, koje se na taj način šire u toku finansiranja koje traje četiri godine. Ove akcije mogu da uključuju i privatni sektor, kreatore politika, kao i civilno društvo.

Pristupanje COST Akciji, ostvaruje se potpisivanjem Memoranduma o razumevanju (Memorandum of Understanding – MOU), koji u formi administrativnog ugovora potpisuju Vlade, odnosno ovlašćene institucije Vlada zemalja članica. Saradnju koordinira Upravni odbor (Management Committee – MC), koji čine predstavnici svih potpisnica Memoranduma.

Što se tiče realizacije COST akcija, one se mogu podeliti na one koje su u toku, započete i završene akcije. Shodno pravilima svaka zemlja se može uključiti u akcije koje su u toku, pod uslovom da nisu u završnoj fazi realizacije, na kraju treće ili četvrte godine. Ukoliko je akcija još uvek u prvoj godini svoje realizacije, pristupanje je najednostavnije, a ukoliko je već ušla u svoju drugu godinu realizacije, neophodna je saglasnost Management Committee - MC akcije.

Svaka zemlja članica može na inicijativu neke od svojih naučno-istraživačkih institucija predložiti novu akciju učešćem na Otvorenom pozivu (Open Call COST) koji se raspisuju dva puta godišnje. Glavni predlagač akcije je i koordinator mreže.

Zemlje članice COST su sledeće: Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Republika Moldavija, Crna Gora, Holandija, Republika Severna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Velika Britanija.

Konzorcijum: minimum 7 zemalja članica COST od kojih odgovarajući broj članica ITC zemalja (prema tabeli u aneksu)

 

Za više informacija:

https://www.cost.eu/

http://www.mpn.gov.rs/cost/

Dokumenta i vodiči se nalaze na sledećem linku

Aplikanti moraju biti registrovani na e-COST nalog: https://e-services.cost.eu/

Aplikacije se podnose elektronski: e-COST submission tool

Za sva opšta ili tehnička pitanja: opencall@cost.eu

 

Nacionalni COST koordinator
Dr Bratislav Marinković
Institut za fiziku
Univerzitet u Beogradu
Pregrevica 118, 11080 Beograd
Tel: +381 11 316-0882
E-pošta: ncc-serbia@ipb.ac.rs