Propisi i dokumenti

Osnivačka akta sa pratećom dokumentacijom

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Centar za transfer tehnologija Univerziteta u Kragujevcu d.o.o. Kragujevac"

Odluka o uslovima nastavka izdavanja naučnog časopisa "Liceum: časopis za studije književnosti i kulture"
(objavljeno: 06.04.2016.)

Odluka o osnivanju i izdavanju Univerzitetskog naučnog časopisa za književnost, jezik, umetnost i kulturu LIPAR
(objavljeno: 07.02.2012.)

Odluka o visini učešća u troškovima izrade i štampanja obrazaca diplome Fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o imenovanju Umetničkog saveta Univerzitetske galerije

Odluka o obrazovanju odbora za upravljanje poslovima Kancelarije za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Fondacije za rešavanje stambenih potreba nastavnom, naučnoistraživačkom i umetničkom kadru Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o izmenama i dopunama statuta Fondacije za rešavanje stambenih potreba nastavnom, naučno-istraživačkom i umetničkom kadru Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o osnivanju Kooperativnog trening centra Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o određivanju upravnika Kooperativnog trening centra Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o osnivanju Centra za doživotno učenje Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o određivanju upravnika Centra za doživotno učenje Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o osnivanju Centra za transfer znanja Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o određivanju upravnika Centra za transfer znanja Univerziteta u Kragujevcu

Studija o potrebi i opravdanosti osnivanja Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem u Vrnjačkoj Banji

Odluka o prihvatanju Studije o potrebi i opravdanosti osnivanja Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem u Vrnjačkoj Banji

Odluka o opštim uslovima organizovanja nastave, određivanju užih naučnih oblasti i uslovima za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem u Vrnjačkoj Banji

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Rektorata Univerziteta u Kragujevcu
(objavljeno: 03.11.2014.; stupa na snagu: 11.11.2014.)

Zahtev za odobrenje službenog puta i otvaranje putnog naloga

Izveštaj sa službenog puta u inostranstvo

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
(objavljeno: 12.10.2015.)

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja na Univerzitetu u Kragujevcu
(objavljeno: 26.11.2015.; stupa na snagu 04.12.2015.)