Erazmus+ program

O PROGRAMU

Erazmus+ je novi program Evropske komisije koji ima za cilj da podrži aktivnosti i projekte u oblasti obrazovanja, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. godine.

Obrazovanje – u najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:
• unapređenje i podrška razvoja svih nivoa obrazovanja
• jačanje veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja
• osnaživanje veze obrazovanja sa svetom rada
• omogućavanje stvaranja dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja
• podržavanje saradnje između zemalja učesnica u definisanju obrazovnih politika

Mladi – program Erazmus+ je fokusiran na jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja između kultura.

Sport – u oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erazmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra.


Delovi programa ERAZMUS+

Erazmus+ program ima tri ključne aktivnosti i dva odvojena dela (Žan Mone i Sport). Postoje i posebni internet portali za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, koji su sastavni deo ključne akcije 2.

Ključna aktivnost 1 – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key action 1 - Learning mobility of individuals)
Ključna aktivnost 2 – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Ključna aktivnost 3 – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key action 3 - Support for policy reform)
i dva posebna dela:
Žan Mone
Sport

Erazmus+ program razlikuje programske i partnerske zemlje, što određuje moguće modalitete učešća njihovih institucija.

Programske zemlje: u ovu kategoriju spadaju zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.
Partnerske zemlje: u ovu grupu spadaju sve ostale zemlje sveta, uključujući Srbiju.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji, kada je reč o oblasti obrazovanja, nadležna je Nacionalna Erazmus+ kancelarija u Srbiji.


Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u sledećim akcijama programa Erazmus+

Ključna aktivnost 1:
– KA1 - Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
– KA1 - Zajednički master programi

Ključna aktivnost 2:
– KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (kao partneri ili koordinatori)
– KA2 - Savezi znanja (samo kao partneri, uz uslov da učešće Srbije donosi dodatnu vrednost projektu)
– KA2 - Savezi sektorskih veština (samo kao partneri, uz uslov da učešće Srbije donosi dodatnu vrednost projektu)
– KA2 - Strateška partnerstva (samo kao partneri, uz uslov da učešće Srbije donosi dodatnu vrednost projektu)

Ključna aktivnost 3:
– KA3 - Podrška reformama

Žan Mone


Napomene:

Institucijama iz Srbije nije potreban Erazmus kod za učešće u projektima mobilnosti (Erasmus charter number).

Erazmus+ je naslednik četiri programa EU u kojima je Srbija učestvovala u periodu 2007-2013. (Tempus, Erasmus Mundus, doživotno učenje i Mladi u akciji). Neki od projekata koji se finansiraju u okviru bivših programa su i dalje u toku.


Rokovi za prijavu:

  • KA1 - Projekti mobilnosti za studente i zaposlene u visokom obrazovanju - 2. februar 2017.
  • KA1 - Zajednički master programi - 16. februar 2017.
  • KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju - 9. februar 2017.
  • KA2 - Strateška partnerstva - 29. mart 2017.
  • ŽAN MONE - 23. februar 2017.

KA1 - Mobilnost studenata nastavnog i nenastavnog osoblja

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima za razmenu studenata, nastavnika i administrativnog osoblja (projekti mobilnosti).

Studenti i zaposleni na visokoškolskim institucijama ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erazmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erazmus+.

Visokoškolske institucije iz Srbije koje žele da učestvuju u projektima Erazmus+ za razmene ne moraju da poseduju Erazmus povelju (Erasmus Charter Number).


Projekti mobilnosti za studente i zaposlene u visokom obrazovanju
Pregled mogućnosti i proces prijavljivanja

PROJEKTI MOBILNOSTI: mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama (akademsko i administrativno osoblje) između PROGRAMSKIH i PARTNERSKIH zemalja u okviru Erazmus+ programa se realizuje na osnovu potpisanih inter-institucionalnih ugovora, koji su sastavni deo prijave projekata mobilnosti.

KO MOŽE DA PRIJAVI PROJEKAT MOBILNOSTI: samo visokoobrazovne institucije iz programskih zemalja (zemlje članice EU + Makedonija, Turska, Norveška, Lihtenštajn i Island). Visokoobrazovne institucije iz 33 programske zemlje prijavljuju projekte mobilnosti kod svojih nacionalnih agencija.

UNIVERZITETI U SRBIJI mogu učestvovati samo ukoliko potpišu inter-institucionalne ugovore sa univerzitetima iz programskih zemalja.


PROJEKAT ZA MOBILNOST podrazumeva:

1. Mobilnost studenata (razmena)
• Svi nivoi visokog obrazovanja (kraći period, osnovne, master, PhD studije)
• Sve discipline
• Od 3 do 12 meseci
• Svaki student može da koristi do 12 meseci razmene po studijskom ciklusu

2. Mobilnost zaposlenih (nastavno i vannastavno osoblje/ držanje nastave ili obuka)
• Od 5 dana do 2 meseca (ne računajući put)
• Uz predviđenih min. 8 sati predavanja nedeljno


USLOVI POD KOJIMA VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE IZ SRBIJE MOGU UČESTVOVATI U PROJEKTIMA MOBILNOSTI:

→ nacionalna akreditacija
→ potpisani inter-institucionalni ugovori sa partnerima/univerzitetima iz programskih zemalja
→ Univerziteti u Srbiji ne mogu biti nosioci ERAZMUS POVELJE, ali se potpisivanjem inter-institucionalnog ugovora obavezuju da će poštovati i primenjivati sve principe Erazmus povelje.


ERAZMUS+ inter-institucionalni ugovor:

• Potpisuje se između visokoobrazovnih institucija Programskih i Partnerskih zemalja (po pravilima Evropske komisije ugovore potpisuje rektor Univerziteta)
• Potpisuju se pre početka mobilnosti
• Ugovor definiše tok mobilnosti i preduslove
• Partnerske zemlje su saglasne sa principima Povelje


PRIJAVA PROJEKATA MOBILNOSTI:

• Univerzitet u Kragujevcu potpisuje ugovore o partnerstvu (inter-institucionalne ugovore) sa univerzitetima iz programskih zemalja
• Partneri, tj. univerziteti iz programskih zemalja prijavljuju projekte mobilnosti kod svoje nacionalne Erazmus+ agencije
• Rok za prijavu projekata mobilnosti je 04. mart 2015.


KRITERIJUMI ZA ODOBRAVANJE PROJEKATA MOBILNOSTI:

• Relevantnost projekta za mobilnost (strategija internacionalizacije i tipovi mobilnosti predviđeni projektom - 30 poena)
• Kvalitet saradnje (prethodno iskustvo i definisanje odgovornosti i zadataka - 30 poena)
• Kvalitet projekta i implementacija (selekcija, podrška i priznavanje - 20 poena)
• Uticaj i diseminacija (uticaj na različitim nivoima i mere diseminacije - 20 poena)
• Projekat mora imati min. 70 poena ukupno (min. 15 poena u prve dve stavke, odnosno min. 10 poena u druge dve stavke)


VEZANA DOKUMENTA KOJA MOŽETE PREUZETI:

Model ugovora koji visokoškolske institucije iz Srbije (kao partnerske zemlje) treba da sklope sa institucijama iz programskih zemalja kako bi konkurisale za projekat mobilnosti i time omogućili razmenu studenata i osoblja:Erazmus+ koordinatori na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu

(kliknite za kompletnu kontakt listu)


Rok za prijavu projekata mobilnosti: 2. februar 2017.


KA1 - Zajednički master programi

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Srbije mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa visokoškolskim institucijama iz zemalja Evropske unije.

Ključna aktivnost 1 programa Erazmus+ pruža šanse državljanima Srbije da dobiju stipendije za zajedničke master studije, pod uslovom da se prijave za određene master programe čiji se spisak nalazi na sajtu Izvršne agencije EACEA (raniji master programi Erazmus Mundus).

Studenti i nastavno osoblje ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erazmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erazmus+.

Visokoškolske institucije iz Srbije koje žele da učestvuju u projektima Erazmus+ za sada ne moraju da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje.

Više detalja o prijavi projekata za zajedničke master programe možete pronaći na sajtu Izvršne agencije ec.europa.eu.

Rok za prijavu: 16. februar 2017.


KA2 - Projekti institucionalne saradnje za inovativnost
i razmenu dobrih praksi

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama ključne aktivnosti 2 projekata Erazmus+, ali najznačajniju uključenost i najveća finansijska sredstva mogu da dobiju u projektima za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju.

Postoje dva modaliteta učešća institucija u ključnoj aktivnosti 2 programa
Erazmus+:

1. punopravno učešće u svojstvu partnera na projektu ili koordinatora projekta; ova mogućnost se odnosi na projekte KA2 građenja kapaciteta u visokom obrazovanju
2. učešće u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da institucije iz Srbije donose konzorcijumu projekta dodatnu vrednost. Ova mogućnost se odnosi na KA2 - Saveze znanja, KA2 - Saveze sektorskih veština i KA2 - Strateška partnerstva


KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i predstavljaju međunarodnu dimenziju programa Erazmus+.

Projekti ovog tipa liče na ranije Tempus projekte i zadržavaju podelu na zajedničke i strukturne, zavisno od toga koliko se široko postavljaju njihovi ciljevi. U središtu pažnje su unapređenje i modernizacija visokog obrazovanja partnerskih zemalja Evropske unije, u koje spada i Srbija.

Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju obuhvataju, slično Tempusu, sledeće:

• mogućnosti unapređenja studijskih programa,
• modernizaciju upravljanja institucijama visokog obrazovanja i
• saradnju visokog obrazovanja sa društvom.

Visokoškolske institucije iz Srbije mogu se prijaviti kao koordinatori projektne prijave ili partneri na projektu. Sve druge vrste institucija i organizacija mogu biti partneri na projektima. Projektne prijave podnose se Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu.

Projekti za izgradnju kapaciteta mogu da imaju dodatni deo namenjen za organizovanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, na osnovu međuuniverzitetskog sporazuma.


VEZANA DOKUMENTA KOJA MOŽETE PREUZETI:

Rok za prijavu: 9. februar 2017.

Više detalja o prijavi projekata za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju na sajtu Izvršne agencije.


Ostale mogućnosti u okviru ključne akcije 2

Visokoobrazovne institucije mogu učestvovati i u sledećim delovima KA2, ali samo kao partneri na projektu, uz uslov da institucije iz Srbije donose konzorcijumu projekta dodatnu vrednost.
Ova mogućnost se odnosi na KA2 - Saveze sektorskih veština, KA2 - Saveze znanja i KA2 - Strateška partnerstva.


KA2 - Savezi sektorskih veština

Savezi sektorskih veština podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje i obuke (VET) koje obrazovne institucije kreiraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prijave za Saveze sektorskih veština podnose programske zemlje, a konzorcijum može da obuhvati bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta.

Savezi sektorskih veština treba da imaju najmanje devet organizacija iz najmanje tri programske zemlje, uključujući dve države članice EU. Prijavu u ime konzorcijuma za taj dvogodišnji ili trogodišnji projekat podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu.

Prijave se podnose jednom godišnje. Rok za prijavu je 3. april u 12 časova po briselskom vremenu za projekte koji počinju najranije 1. novembra iste godine. Maksimalan grant Evropske unije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 evra, a za trogodišnje 1.000.000 evra.

Više detalja o prijavi projekata savezi sektorskih veština na sajtu Izvršne agencije.

Rok za prijavu: februar 2016.


KA2 - Savezi znanja

Savezi znanja su projekti koji pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i koji podržavaju saradnju institucija visokog obrazovanja i preduzeća zarad podrške inovacijama, preduzetništvu, kreativnosti, zapošljivosti i multidisciplinarnim studijama.

Savezi znanja mogu da obuhvate bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

Savezi znanja treba da obuhvate najmanje šest nezavisnih organizacija iz bar tri programske zemlje, od kojih su bar dve visokoškolske institucije i bar dva preduzeća.

Prijavu za projekat u ime konzorcijuma podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu. Prijave se podnose jednom godišnje. Rok za prijavu je 3. april u 12 časova po briselskom vremenu za projekte koji počinju najranije 1. novembra iste godine. Maksimalan grant Evropske unije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 evra, a za trogodišnje 1.000.000 evra.

Više detalja o prijavi projekata savezi znanja na sajtu Izvršne agencije.

Rok za prijavu: februar 2016.


KA2 – Strateška partnerstva

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi. Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, preduzeća, državna tela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Erazmus+ omogućuje veliku fleksibilnost aktivnosti koje se mogu sprovesti u projektima Strateška partnerstva, pod uslovom da predlozi pokažu da aktivnosti vode ka ostvarivanju ciljeva definisanih za tu vrstu projekata (postoje strateška partnerstva za visoko obrazovanje, za stručno i profesionalno obrazovanje, škole, organizacije aktivne u obrazovanju odraslih i kombinovana strateška partnerstva).

U strateškim partnerstvima mogu da učestvuju (ne kao podnosioci prijave, već samo kao partneri) i institucije iz partnerskih zemalja ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

Rok za prijavu: 29. mart 2017.


KA3 - Podrška reformama obrazovnih politika

Ključna aktivnost 3 programa Erazmus+ namenjena je institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

Projekti i aktivnosti u okviru ovog dela programa imaju cilj da:

• unaprede kvalitet, efikasnost i ravnopravnost obrazovanja, sprovedu obuku i rade sa mladima putem otvorenog metoda koordinacije (sprovođenje opštih i specifičnih preporuka koje su rezultat dogovora na evropskom nivou)
• promovišu međunarodnu saradnju i razmenu informacija među donosiocima odluka da bi se unapredili sistemi, strukture i procesi u obrazovanju
• doprinesu širenju dobre prakse da bi donošenje odluka u oblasti obrazovanja i mladih bilo zasnovano na konkretnim činjenicama, u skladu sa Strateškim okvirom za saradnju u oblasti obrazovanja i obuka (Evropa 2020), Evropskom strategijom za mlade i odredbama Bolonjskog i Kopenhagenskog procesa
• učine dostupnim komparativna međunarodna istraživanja i analize javnih politika u oblasti obrazovanja na evropskom i nacionalnom nivou da bi se lakše pratila njihova uspešnost
• podrže aktivno učešće organizacija civilnog društva i nevladinih ogranizacija u sprovođenju javnih politika i sl.

Učešće Srbije u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savetovanja Euroguidance kao i učešće u mreži Eurydice (koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi) sastavni je deo ključne aktivnosti 3.

Mreža Euroguidance
Mreža Eurydice

Više detalja o prijavi KA3 projekata na sajtu Izvršne agencije.


ŽAN MONE

Žan Mone projekti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta.

Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u celini, sa posebnim naglaskom na proces evropskih integracija, pri čemu se uzimaju u obzir spoljašnji i unutrašnji aspekti. Ove studije se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura.

Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erazmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Žan Mone aktivnostima su:

• regionalne komparativne EU studije
• EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija
• ekonomske EU studije
• EU studije istorije
• EU studije interkulturalnog dijaloga
• interdisciplinarne EU studije
• EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije
• EU studije prava
• političke i administrativne EU studije

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Žan Mone projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dele na:

• Žan Mone module
• Žan Mone katedre
• Žan Mone centre izuzetnosti
• Žan Mone podršku institucijama i asocijacijama
• Žan Mone mreže (debata sa akademskim svetom)
• Žan Mone projekte za debatu sa akademskim svetom

Žan Mone projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i institucije iz celog sveta.

Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj instituciji.

Više detalja o prijavi Žan Mone projekata na sajtu Izvršne agencije.

Rok za prijavu: 23. februar 2017.


Erazmus+ koordinatori na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu

Fakultet Ime i prezime E-pošta Telefon
Agronomski fakultet dr Ivan Glišić konferencija.af@kg.ac.rs 032 303400
Ekonomski fakultet dr Nenad Stanišić nstanisic@kg.ac.rs 034 303555
Pravni fakultet dr Jasmina Labudović Stanković prodnas@jura.kg.ac.rs 034 306507
Filološko-umetnički fakultet dr Branka Milenković brancca.milenkovic@gmail.com
034 300770
Fakultet medicinskih nauka dr Nebojša Zdravković nzdravkovic@medf.kg.ac.rs 034 306-800
lokal 101
Fakultet medicinskih nauka mr Vladimir Vukadinović vukadinovicv444@gmail.com 034 306-800
lokal 124
Fakultet medicinskih nauka dr Ana Volarević ana.volarevic@medf.kg.ac.rs 034 306800
lokal 131
Fakultet inženjerskih nauka dr Mirko Blagojević mirkob@kg.ac.rs 034 335990
lokal 711
Prirodno-matematički fakultet dr Višnja Simić visnja@kg.ac.rs 034 336223
lokal 279
Fakultet tehničkih nauka dr Danijela Milošević danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
Učiteljski fakultet dr Jelena Stamatović stamatovic@ucfu.kg.ac.rs 031 521952
Fakultet pedagoških nauka dr Ivana Ćirković Miladinović ivanajag@yahoo.co.uk 035 223805
Fakultet za hotelijerstvo i turizam dr Marija Mandarić mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo dr Zlatan Šoškić soskic.z@mfkv.kg.ac.rs 036 383269