Еразмус+ пројекти

О ПРОГРАМУ

Eразмус+ је нови програм Европске комисије који има за циљ да подржи активности и пројекте у области образовања, младих и спорта за период од 2014. до 2020. године.

Образовање – у најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:
• унапређење и подршка развоја свих нивоа образовања
• јачање везе између формалног, неформалног и информалног учења
• оснаживање везе образовања са светом рада
• омогућавање стварања додатне вредности за европски простор образовања
• подржавање сарадње између земаља учесница у дефинисању образовних политика

Млади – програм Еразмус+ је фокусиран на јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.

Спорт – у области спорта, приоритет су сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Укупна средства намењена програму за цео период износе 14,7 милијарди евра.


Делови програма ЕРАЗМУС+

Еразмус+ програм има три кључне активности и два одвојена дела (Жан Моне и Спорт). Постоје и посебни интернет портали за сарадњу у области образовања и младих, који су саставни део кључне акције 2.

Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 - Learning mobility of individuals)
Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 - Support for policy reform)
и два посебна дела:
Жан Моне
Спорт

Еразмус+ програм разликује програмске и партнерске земље, што одређује могуће модалитете учешћа њихових институција.

Програмске земље: у ову категорију спадају земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска.
Партнерске земље: у ову групу спадају све остале земље света, укључујући Србију.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији, када је реч о области образовања, надлежна је Национална Еразмус+ канцеларија у Србији.


Институције из Србије могу да учествују у следећим акцијама програма Еразмус+

Кључна активност 1:
– КА1 - Мобилност студената, наставног и ненаставног особља
– КА1 - Заједнички мастер програми

Кључна активност 2:
– КА2 - Изградња капацитета у високом образовању (као партнери или координатори)
– КА2 - Савези знања (само као партнери, уз услов да учешће Србије доноси додатну вредност пројекту)
– КА2 - Савези секторских вештина (само као партнери, уз услов да учешће Србије доноси додатну вредност пројекту)
– КА2 - Стратешка партнерства (као програмска и као партнерска, уз услов да учешће Србије доноси додатну вредност пројекту)

Кључна активност 3:
– КА3 - Подршка реформама

Жан Моне


Напомене:

Институцијама из Србије није потребан Еразмус код за учешће у пројектима мобилности (Erasmus charter number).

Еразмус+ је наследник четири програма ЕУ у којима је Србија учествовала у периоду 2007-2013. (Темпус, Ерасмус Мундус, доживотно учење и Млади у акцији). Неки од пројеката који се финансирају у оквиру бивших програма су и даље у току.


КА2 - Пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси

Институције из Србије могу да учествују у свим врстама кључне активности 2 пројеката Еразмус+, али најзначајнију укљученост и највећа финансијска средства могу да добију у пројектима за изградњу капацитета у високом образовању.

Постоје два модалитета учешћа институција у кључној активности 2 програма
Еразмус+:

1. пуноправно учешће у својству партнера на пројекту или координатора пројекта; ова могућност се односи на пројекте КА2 грађења капацитета у високом образовању
2. учешће у улози партнера на пројекту, али под условом да институције из Србије доносе конзорцијуму пројекта додатну вредност. Ова могућност се односи на КА2 - Савезе знања, КА2 - Савезе секторских вештина и КА2 - Стратешка партнерства


КА2 - Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању припадају кључној активности 2 и представљају међународну димензију програма Еразмус+.

Пројекти овог типа личе на раније Темпус пројекте и задржавају поделу на заједничке и структурне, зависно од тога колико се широко постављају њихови циљеви. У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније, у које спада и Србија.

Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају, слично Темпусу, следеће:

• могућности унапређења студијских програма,
• модернизацију управљања институцијама високог образовања и
• сарадњу високог образовања са друштвом.

Високошколске институције из Србије могу се пријавити као координатори пројектне пријаве или партнери на пројекту. Све друге врсте институција и организација могу бити партнери на пројектима. Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу.

Пројекти за изградњу капацитета могу да имају додатни део намењен за организовање мобилности студената и наставног особља, на основу међууниверзитетског споразума.

Рок за пријаву је 08. фебруар 2018. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу 15. октобра исте године.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције.


Остале могућности у оквиру кључне акције 2

Високообразовне институције могу учествовати и у следећим деловима КА2, али само као партнери на пројекту, уз услов да институције из Србије доносе конзорцијуму пројекта додатну вредност.
Ова могућност се односи на КА2 - Савезе секторских вештина, КА2 - Савезе знања и КА2 - Стратешка партнерства.


КА2 - Савези секторских вештина

Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

Пријаве за Савезе секторских вештина подносе програмске земље, а конзорцијум може да обухвати било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света.

Савези секторских вештина треба да имају најмање девет организација из најмање три програмске земље, укључујући две државе чланице ЕУ. Пријаву у име конзорцијума за тај двогодишњи или трогодишњи пројекат подноси институција из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу.

Пријаве се подносе једном годишње.

Рок за пријаву је 28. фебруар 2018. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу најраније 1. новембра исте године.

Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне агенције.


КА2 - Савези знања

Савези знања су пројекти који припадају кључној активности 2 и који подржавају сарадњу институција високог образовања и предузећа зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама.

Савези знања могу да обухвате било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Савези знања треба да обухвате најмање шест независних организација из бар три програмске земље, од којих су бар две високошколске институције и бар два предузећа.

Пријаву за пројекат у име конзорцијума подноси институција из програмске земље Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу.

Пријаве се подносе једном годишње.

Рок за пријаву је 28. фебруар 2018. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу најраније 1. новембра исте године.

Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Више детаља о пријави пројеката савези знања на сајту Извршне агенције.


КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Еразмус+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести у пројектима Стратешка партнерства, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката (постоје стратешка партнерства за високо образовање, за стручно и професионално образовање, школе, организације активне у образовању одраслих и комбинована стратешка партнерства).

Рок за пријаву је 21. март 2018. године.


КА3 - Подршка реформама образовних политика

Кључна активност 3 програма Еразмус+ намењена је институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Пројекти и активности у оквиру овог дела програма имају циљ да:

• унапреде квалитет, ефикасност и равноправност образовања, спроведу обуку и раде са младима путем отвореног метода координације (спровођење општих и специфичних препорука које су резултат договора на европском нивоу)
• промовишу међународну сарадњу и размену информација међу доносиоцима одлука да би се унапредили системи, структуре и процеси у образовању
• допринесу ширењу добре праксе да би доношење одлука у области образовања и младих било засновано на конкретним чињеницама, у складу са Стратешким оквиром за сарадњу у области образовања и обука (Европа 2020), Европском стратегијом за младе и одредбама Болоњског и Копенхагенског процеса
• учине доступним компаративна међународна истраживања и анализе јавних политика у области образовања на европском и националном нивоу да би се лакше пратила њихова успешност
• подрже активно учешће организација цивилног друштва и невладиних огранизација у спровођењу јавних политика и сл.

Учешће Србије у европској мрежи за подршку каријерном вођењу и саветовања Euroguidance као и учешће у мрежи Eurydice (која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи) саставни је део кључне активности 3.

Мрежа Euroguidance
Мрежа Eurydice

Више детаља о пријави КА3 пројеката на сајту Извршне агенције.


ЖАН МОНЕ

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процес европских интеграција, при чему се узимају у обзир спољашњи и унутрашњи аспекти. Ове студије се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура.

Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика.

Према званичном Водичу програма Еразмус+, кључне области које могу бити обухваћене Жан Моне активностима су:

• регионалне компаративне ЕУ студије
• ЕУ студије комуникационих и информационих технологија
• економске ЕУ студије
• ЕУ студије историје
• ЕУ студије интеркултуралног дијалога
• интердисциплинарне ЕУ студије
• ЕУ студије међународних односа и дипломатије
• ЕУ студије права
• политичке и административне ЕУ студије

Друге области, попут социологије, филозофије, религије, географије, књижевности, уметности, природних наука, заштите животне средине, глобалних студија и друге, могу се наћи у Жан Моне пројектима када укључују наставу или истраживање о ЕУ или када доприносе европеизацији наставних планова.

Пројекти се деле на:

• Жан Моне модуле
• Жан Моне катедре
• Жан Моне центре изузетности
• Жан Моне подршку институцијама и асоцијацијама
• Жан Моне мреже (дебата са академским светом)
• Жан Моне пројекте за дебату са академским светом

Жан Моне пројекти могу да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније.

Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и институције из целог света.

Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној институцији.

Више детаља о пријави Жан Моне пројеката на сајту Извршне агенције.