Еразмус+ пројекти

О ПРОГРАМУ

Eразмус+ је нови програм Европске комисије који има за циљ да подржи активности и пројекте у области образовања, младих и спорта за период од 2014. до 2020. године.

Образовање – у најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:
• унапређење и подршка развоја свих нивоа образовања
• јачање везе између формалног, неформалног и информалног учења
• оснаживање везе образовања са светом рада
• омогућавање стварања додатне вредности за европски простор образовања
• подржавање сарадње између земаља учесница у дефинисању образовних политика

Млади – програм Еразмус+ је фокусиран на јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.

Спорт – у области спорта, приоритет су сарадња и умрежавање спортских организација и подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Еразмус+ промовише признавање и вредновање стечених квалификација у образовању, отворени приступ образовним материјалима, документима и медијским садржајима који настају у финансираним пројектима и шире, као и међународну димензију активности, вишејезичност, једнакоправност и инклузивни приступ образовању.

Укупна средства намењена програму за цео период износе 14,7 милијарди евра.


Делови програма ЕРАЗМУС+

Еразмус+ програм има три кључне активности и два одвојена дела (Жан Моне и Спорт). Постоје и посебни интернет портали за сарадњу у области образовања и младих, који су саставни део кључне акције 2.

Кључна активност 1 – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 - Learning mobility of individuals)
Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 - Support for policy reform)
и два посебна дела:
Жан Моне
Спорт

Еразмус+ програм разликује програмске и партнерске земље, што одређује могуће модалитете учешћа њихових институција.

Програмске земље: у ову категорију спадају земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска и Србија.
Партнерске земље: у ову групу спадају све остале земље света сврстане по регионима.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији, када је реч о области образовања, надлежна је Национална Еразмус+ канцеларија у Србији.


Институције из Србије могу да учествују у следећим акцијама програма Еразмус+ као координатори или партнери

Кључна активност 1:
– КА1 - Мобилност студената, наставног и ненаставног особља
– КА1 - Заједнички мастер програми (Erasmus Mundus)

Кључна активност 2:
– КА2 - Изградња капацитета у високом образовању
– КА2 - Савези знања
– КА2 - Савези секторских вештина
– КА2 - Стратешка партнерства

Кључна активност 3:
– КА3 - Подршка реформама

Жан Моне


Напомене:

У конкурсном року за 2019. годину потребно је да све високошколске институције из Србије поседују Еразмус повељу за високо образовање (ECHE) да би оствариле право учешћа у Еразмус+ програму. Универзитет у Крагујевцу је Еразмус повељу званично добио 24. октобра 2018. године.

ECHE повеља садржи основне принципе које високошколске установе морају да поштују како би пружиле квалитет европске и интернационалне сарадње.


Добијањем Еразмус повеље Србија има пуноправно учешће у својству координатора пројекта или партнера на пројекту за следеће врсте пројеката: КА2 пројекти грађења капацитета у високом образовању, КА2 - Савези знања, КА2 - Савези секторских вештина и КА2 - Стратешка партнерства.


КА2 - Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању припадају кључној активности 2 и представљају међународну димензију програма Еразмус+.

Пројекти овог типа личе на раније Темпус пројекте и задржавају поделу на заједничке и структурне, зависно од тога колико се широко постављају њихови циљеви. У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније.

Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају, слично Темпусу, следеће:

• могућности унапређења студијских програма као и увођења нових,
• модернизацију управљања институцијама високог образовања и
• сарадњу високог образовања са друштвом.

Високошколске институције из Србије могу се пријавити као координатори пројектне пријаве или партнери на пројекту. Све друге врсте институција и организација могу бити партнери на пројектима. Пројектне пријаве за КА2 пројекте подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу.

Овогодишњи рок за пријаву је био 07. фебруар 2019. године у 12 часова по бриселском времену.

Више детаља о пројектима у овогодишњем позиву за изградњу капацитета у високом образовању можете погледати овде.


КА2 - Савези секторских вештина

Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

Пријаве за Савезе секторских вештина подносе програмске земље, а конзорцијум може да обухвати било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света.

Савези секторских вештина треба да имају најмање девет организација из најмање три програмске земље, укључујући две државе чланице ЕУ. Пријаву у име конзорцијума за тај двогодишњи, трогодишњи или четворогодишњи пројекат подноси институција из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу.

Овогодишњи рок за пријаву је био 28. фебруар 2019. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу најраније 1. новембра исте године.

Максималан грант Европске уније износи од 700.000 евра до 4.000.000 евра.

Више детаља о пројектима савеза секторских вештина у овогодишњем позиву могу се наћи на сајту Извршне агенције.


КА2 - Савези знања

Савези знања су пројекти који припадају кључној активности 2 и који подржавају сарадњу институција високог образовања и предузећа зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама.

Савези знања могу да обухвате било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Савези знања треба да обухвате најмање шест независних организација из бар три програмске земље, од којих су бар две високошколске институције и бар два предузећа.

Пријаву за пројекат у име конзорцијума подноси институција из програмске земље Извршној агенцији (ЕАCEA) у Бриселу.

Овогодишњи рок за пријаву био је 28. фебруар 2019. године у 12 часова по бриселском времену за пројекте који почињу најраније 1. новембра 2019. или 1. јануара 2020. године.

Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Пројекат траје 2 или 3 године.

Више детаља о пројектима савеза знања у овогодишњем позиву на сајту Извршне агенције.


КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Овогодишњи рок за пријаву био је 21. март 2019. године.

Tрајање пројекта: 24-36 месеци

Координатор подноси пријаву Националној агенцији.

Од ове године, Србија учествује у позиву у својству програмске земље и може бити координатор пројекта.

Више информација о последњем позиву за стратешка партнерства могу се наћи на линку.


КА3 - Подршка реформама образовних политика

Кључна активност 3 програма Еразмус+ намењена је институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Пројекти и активности у оквиру овог дела програма имају циљ да:

• унапреде квалитет, ефикасност и равноправност образовања, спроведу обуку и раде са младима путем отвореног метода координације (спровођење општих и специфичних препорука које су резултат договора на европском нивоу)
• промовишу међународну сарадњу и размену информација међу доносиоцима одлука да би се унапредили системи, структуре и процеси у образовању
• допринесу ширењу добре праксе да би доношење одлука у области образовања и младих било засновано на конкретним чињеницама, у складу са Стратешким оквиром за сарадњу у области образовања и обука (Европа 2020), Европском стратегијом за младе и одредбама Болоњског и Копенхагенског процеса
• учине доступним компаративна међународна истраживања и анализе јавних политика у области образовања на европском и националном нивоу да би се лакше пратила њихова успешност
• подрже активно учешће организација цивилног друштва и невладиних огранизација у спровођењу јавних политика и сл.

Учешће Србије у европској мрежи за подршку каријерном вођењу и саветовања Euroguidance као и учешће у мрежи Eurydice (која пружа информације о образовним системима и политикама у Европи) саставни је део кључне активности 3.

Мрежа Euroguidance
Мрежа Eurydice

Више детаља о пријави КА3 пројеката на сајту Извршне агенције.


ЖАН МОНЕ

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процес европских интеграција, при чему се узимају у обзир спољашњи и унутрашњи аспекти. Ове студије се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура.

Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика.

Према званичном Водичу програма Еразмус+, кључне области које могу бити обухваћене Жан Моне активностима су:

• регионалне компаративне ЕУ студије
• ЕУ студије комуникационих и информационих технологија
• економске ЕУ студије
• ЕУ студије историје
• ЕУ студије интеркултуралног дијалога
• интердисциплинарне ЕУ студије
• ЕУ студије међународних односа и дипломатије
• ЕУ студије права
• политичке и административне ЕУ студије

Друге области, попут социологије, филозофије, религије, географије, књижевности, уметности, природних наука, заштите животне средине, глобалних студија и друге, могу се наћи у Жан Моне пројектима када укључују наставу или истраживање о ЕУ или када доприносе европеизацији наставних планова.

Пројекти се деле на:

• Жан Моне модуле
• Жан Моне катедре
• Жан Моне центре изузетности
• Жан Моне подршку институцијама и асоцијацијама
• Жан Моне мреже (дебата са академским светом)
• Жан Моне пројекте за дебату са академским светом

Жан Моне пројекти могу да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније.

Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката као и институције из целог света.

Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној институцији.

Више детаља о пријави Жан Моне пројеката на сајту Извршне агенције.