Erazmus+ projekti

O PROGRAMU

Erazmus+ je novi program Evropske komisije koji ima za cilj da podrži aktivnosti i projekte u oblasti obrazovanja, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. godine.

Obrazovanje – u najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:
• unapređenje i podrška razvoja svih nivoa obrazovanja
• jačanje veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja
• osnaživanje veze obrazovanja sa svetom rada
• omogućavanje stvaranja dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja
• podržavanje saradnje između zemalja učesnica u definisanju obrazovnih politika

Mladi – program Erazmus+ je fokusiran na jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja između kultura.

Sport – u oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erazmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra.


Delovi programa ERAZMUS+

Erazmus+ program ima tri ključne aktivnosti i dva odvojena dela (Žan Mone i Sport). Postoje i posebni internet portali za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, koji su sastavni deo ključne akcije 2.

Ključna aktivnost 1 – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key action 1 - Learning mobility of individuals)
Ključna aktivnost 2 – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Ključna aktivnost 3 – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key action 3 - Support for policy reform)
i dva posebna dela:
Žan Mone
Sport

Erazmus+ program razlikuje programske i partnerske zemlje, što određuje moguće modalitete učešća njihovih institucija.

Programske zemlje: u ovu kategoriju spadaju zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija.
Partnerske zemlje: u ovu grupu spadaju sve ostale zemlje sveta svrstane po regionima.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji, kada je reč o oblasti obrazovanja, nadležna je Nacionalna Erazmus+ kancelarija u Srbiji.


Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u sledećim akcijama programa Erazmus+ kao koordinatori ili partneri

Ključna aktivnost 1:
– KA1 - Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
– KA1 - Zajednički master programi (Erasmus Mundus)

Ključna aktivnost 2:
– KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju
– KA2 - Savezi znanja
– KA2 - Savezi sektorskih veština
– KA2 - Strateška partnerstva

Ključna aktivnost 3:
– KA3 - Podrška reformama

Žan Mone


Napomene:

U konkursnom roku za 2019. godinu potrebno je da sve visokoškolske institucije iz Srbije poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje (ECHE) da bi ostvarile pravo učešća u Erazmus+ programu. Univerzitet u Kragujevcu je Erazmus povelju zvanično dobio 24. oktobra 2018. godine.

ECHE povelja sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju kako bi pružile kvalitet evropske i internacionalne saradnje.


Dobijanjem Erazmus povelje Srbija ima punopravno učešće u svojstvu koordinatora projekta ili partnera na projektu za sledeće vrste projekata: KA2 projekti građenja kapaciteta u visokom obrazovanju, KA2 - Savezi znanja, KA2 - Savezi sektorskih veština i KA2 - Strateška partnerstva.


KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i predstavljaju međunarodnu dimenziju programa Erazmus+.

Projekti ovog tipa liče na ranije Tempus projekte i zadržavaju podelu na zajedničke i strukturne, zavisno od toga koliko se široko postavljaju njihovi ciljevi. U središtu pažnje su unapređenje i modernizacija visokog obrazovanja partnerskih zemalja Evropske unije.

Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju obuhvataju, slično Tempusu, sledeće:

• mogućnosti unapređenja studijskih programa kao i uvođenja novih,
• modernizaciju upravljanja institucijama visokog obrazovanja i
• saradnju visokog obrazovanja sa društvom.

Visokoškolske institucije iz Srbije mogu se prijaviti kao koordinatori projektne prijave ili partneri na projektu. Sve druge vrste institucija i organizacija mogu biti partneri na projektima. Projektne prijave za KA2 projekte podnose se Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu.

Ovogodišnji rok za prijavu je bio 07. februar 2019. godine u 12 časova po briselskom vremenu.

Više detalja o projektima u ovogodišnjem pozivu za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju možete pogledati ovde.


KA2 - Savezi sektorskih veština

Savezi sektorskih veština podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje i obuke (VET) koje obrazovne institucije kreiraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Prijave za Saveze sektorskih veština podnose programske zemlje, a konzorcijum može da obuhvati bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta.

Savezi sektorskih veština treba da imaju najmanje devet organizacija iz najmanje tri programske zemlje, uključujući dve države članice EU. Prijavu u ime konzorcijuma za taj dvogodišnji, trogodišnji ili četvorogodišnji projekat podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu.

Ovogodišnji rok za prijavu je bio 28. februar 2019. godine u 12 časova po briselskom vremenu za projekte koji počinju najranije 1. novembra iste godine.

Maksimalan grant Evropske unije iznosi od 700.000 evra do 4.000.000 evra.

Više detalja o projektima saveza sektorskih veština u ovogodišnjem pozivu mogu se naći na sajtu Izvršne agencije.


KA2 - Savezi znanja

Savezi znanja su projekti koji pripadaju ključnoj aktivnosti 2 i koji podržavaju saradnju institucija visokog obrazovanja i preduzeća zarad podrške inovacijama, preduzetništvu, kreativnosti, zapošljivosti i multidisciplinarnim studijama.

Savezi znanja mogu da obuhvate bilo koju javnu ili privatnu organizaciju u programskoj zemlji ili bilo kojoj partnerskoj zemlji širom sveta ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrednost projektu.

Savezi znanja treba da obuhvate najmanje šest nezavisnih organizacija iz bar tri programske zemlje, od kojih su bar dve visokoškolske institucije i bar dva preduzeća.

Prijavu za projekat u ime konzorcijuma podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji (EACEA) u Briselu.

Ovogodišnji rok za prijavu bio je 28. februar 2019. godine u 12 časova po briselskom vremenu za projekte koji počinju najranije 1. novembra 2019. ili 1. januara 2020. godine.

Maksimalan grant Evropske unije za dvogodišnje projekte iznosi 700.000 evra, a za trogodišnje 1.000.000 evra.

Projekat traje 2 ili 3 godine.

Više detalja o projektima saveza znanja u ovogodišnjem pozivu na sajtu Izvršne agencije.


KA2 – Strateška partnerstva

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi. Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, preduzeća, državna tela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Ovogodišnji rok za prijavu bio je 21. mart 2019. godine.

Trajanje projekta: 24-36 meseci

Koordinator podnosi prijavu Nacionalnoj agenciji.

Od ove godine, Srbija učestvuje u pozivu u svojstvu programske zemlje i može biti koordinator projekta.

Više informacija o poslednjem pozivu za strateška partnerstva mogu se naći na linku.


KA3 - Podrška reformama obrazovnih politika

Ključna aktivnost 3 programa Erazmus+ namenjena je institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

Projekti i aktivnosti u okviru ovog dela programa imaju cilj da:

• unaprede kvalitet, efikasnost i ravnopravnost obrazovanja, sprovedu obuku i rade sa mladima putem otvorenog metoda koordinacije (sprovođenje opštih i specifičnih preporuka koje su rezultat dogovora na evropskom nivou)
• promovišu međunarodnu saradnju i razmenu informacija među donosiocima odluka da bi se unapredili sistemi, strukture i procesi u obrazovanju
• doprinesu širenju dobre prakse da bi donošenje odluka u oblasti obrazovanja i mladih bilo zasnovano na konkretnim činjenicama, u skladu sa Strateškim okvirom za saradnju u oblasti obrazovanja i obuka (Evropa 2020), Evropskom strategijom za mlade i odredbama Bolonjskog i Kopenhagenskog procesa
• učine dostupnim komparativna međunarodna istraživanja i analize javnih politika u oblasti obrazovanja na evropskom i nacionalnom nivou da bi se lakše pratila njihova uspešnost
• podrže aktivno učešće organizacija civilnog društva i nevladinih ogranizacija u sprovođenju javnih politika i sl.

Učešće Srbije u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savetovanja Euroguidance kao i učešće u mreži Eurydice (koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi) sastavni je deo ključne aktivnosti 3.

Mreža Euroguidance
Mreža Eurydice

Više detalja o prijavi KA3 projekata na sajtu Izvršne agencije.


ŽAN MONE

Žan Mone projekti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta.

Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u celini, sa posebnim naglaskom na proces evropskih integracija, pri čemu se uzimaju u obzir spoljašnji i unutrašnji aspekti. Ove studije se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura.

Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erazmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Žan Mone aktivnostima su:

• regionalne komparativne EU studije
• EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija
• ekonomske EU studije
• EU studije istorije
• EU studije interkulturalnog dijaloga
• interdisciplinarne EU studije
• EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije
• EU studije prava
• političke i administrativne EU studije

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Žan Mone projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dele na:

• Žan Mone module
• Žan Mone katedre
• Žan Mone centre izuzetnosti
• Žan Mone podršku institucijama i asocijacijama
• Žan Mone mreže (debata sa akademskim svetom)
• Žan Mone projekte za debatu sa akademskim svetom

Žan Mone projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i institucije iz celog sveta.

Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj instituciji.

Više detalja o prijavi Žan Mone projekata na sajtu Izvršne agencije.