Horizont 2020

Horizont 2020 (Horizon 2020) je novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije za period od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Evropskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). U okviru ovog programa istraživači mogu aplicirati za finansiranje kako kolaborativnih tako i individualnih istraživačkih i inovacionih projekata, tako i za stipendiranje mobilnosti usmerenih na istraživačke aktivnosti.

Horizont 2020 nastoji da doprinese ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Evropske unije vezanih za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, Evropa 2020 i Unija inovacija (InnovationUnion) kao i izgradnji Evropskog istraživačkog prostora (European Research Area).

Ovaj novi program ima za cilj jačanje globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Za razliku od FP7 programa, veći je fokus na inovacijama i aktivnostima koje su usmerene ka tržištu, tako da je jedan od glavnih prioriteta eksploatacija i komercijalizacija rezultata istraživanja, a sektor malih i srednjih preduzeća dobija lakši pristup finansiranju u gotovo svim oblastima Horizonta 2020.

Struktura Horizonta 2020 zasniva se na tri stuba: Izvrsnost u nauci (Excellent Science), Vođstvo u industriji (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challenges).

Postoje i posebne horizontalne aktivnosti - Širenje izvrsnosti i učešća (Spreading Excellence and Widening Participation) i Nauka za i u društvu (Science with and for Society).

Važan dao Horizonta 2020 predstavlja i Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT), aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), nuklearna istraživanja i obuke u okviru programa EURATOM kao i nova pilot akcija - Brži put do inovacija (Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016)) koja ima za cilj da promoviše inovacione aktivnosti koje su usmerene na tržište.

Istraživači svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu koji su zainteresovani za apliciranje za projekte u okviru programa Horizont 2020 mogu se za sve dalje informacije i pomoć u pretrazi poziva za projekte, partnerskih inistucija i samoj aplikaciji mogu obratiti jedinici Univerziteta koja je usmerena na podršku u prijavi i sprovođenju međunarodnih projekata:


Izvrsnost u nauci

Izvrsnost u nauci sastoji se od četiri potprograma:

  • Evropski istraživački savet (ERC) - istraživanje na granicama nauke iznanja, interdiscilinarni projekti, nekonvencionalni i inovativni pristup, revolucionarne ideje u novim i budućim oblastima nauke;
  • Buduće i nove tehnologije (FET) - kolaborativna, transdisciplinarna istraživanje koja se zasnivaju na radikalno novim i visoko rizičnim idejama i usmerena su na razvoj novih oblasti u nauci i tehnologiji, kao i na stvaranje i umrežavanje naučnih zajednica širom Evrope;
  • Mari Sklodovska Kiri program (Marie Sklodowska Curie Actions) - obuka i razvoj karijere istraživača putem prekogranične i međusektorske mobilnosti, kroz inovativne i multidisciplinarne pristupe;
  • Istraživačke infrastrukture (RI) - razvoj i jačanje evropskih istraživačkih infrastruktura i unapređenje njihovih inovacionih potencijala, uključujući i e-infrastrukture.


Vođstvo u industriji

Vođstvo u industriji sastoji se od tri komponente:

  • Vođstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT) podržava kolaborativne istraživačke i inovacione projekte i obuhvataoblasti: ključne razvojne tehnologija (KET), koje uključuju oblasti nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije, napredne proizvodnje i prerade; informacione i komunikacione tehnologije (ICT) i istraživanja svemira;
  • Pristup rizičnim izvorima finansiranja (Acess to risk finance) ima za cilj da omogući brži i lakši pristup različitim vrstama finansiranja kompanijama koje su bave istraživanjem i razvojem i koje su usmerene ka inovacijama, kao i projektima u svim fazama realizacije;
  • Inovacije u sektoru malih i srednjih preduzeća (Innovation in SMEs) nastoji da pruži podršku i stimuliše razvoj svih vrsta inovacija u MSP sektoru, sa naročitim fokusom na ona preduzeća sa potencijalom da se razvijaju i izađu na međunarodna tržišta.


Društveni izazovi

Ova oblast se sastoji iz sedam društvenih izazova:Kancelarija za međunarodne projekte
Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac, Srbija
Telefon: +381 (0)34 370171
E-mail: international.projects@kg.ac.rs