Конкурси за избор наставника и сарадника
Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 16.10.2019. до Датум до 31.10.2019. 
Ужа научна област: Општа економија