AKTUELNO:

Kancelarija za međunarodne projekte

Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu otpočela je sa radom oktobra 2010. godine i deo je Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu.

Osnovni cilj Kancelarije je doprinos izgradnji kapaciteta i podizanju nivoa kvaliteta obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti Univerziteta u Kragujevcu kroz međunarodnu saradnju i realizaciju međunarodnih projekata.

 

Delatnost Kancelarije:

  • pružanje stručne pomoći podnosiocima prijava u izradi projektnih aplikacija; rad sa projektnim timovima u formulisanju projektnih ideja u skladu sa strateškim ciljevima Univerziteta u Kragujevcu i programa finansiranja; praćenje propisanih zahteva, pravila i procedura,
  • upravljanje projektima i implementacija projektnih aktivnosti koje se sprovode na nivou Univerziteta u Kragujevcu,
  • praćenje realizacije aktivnosti svih međunarodnih projekata Univerziteta u Kragujevcu,
  • pružanje administrativne i tehničke pomoći pri realizaciji projekata Univerziteta u Kragujevcu,
  • obaveštavanje fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu o otvorenim konkursima za prijavu projektnih aplikacija, događajima i ostalim informacijama značajnim za aktivnosti međunarodne saradnje,
  • organizacija informativnih dana posvećenih otvorenim pozivima i aktuelnim mogućnostima za apliciranje za sredstva iz programa Erazmus+, Horizont 2020 i drugih instrumenata međunarodne pomoći,
  • organizacija obuka posvećenih pisanju i predaji projektnih aplikacija, pronalaženju partnerskih institucija u zemlji i inostranstvu,
  • uspostavljanje i razvoj saradnje sa institucijama u svetu i međunarodnim univerzitetskim mrežama i asocijacijama,
  • povećanje vidljivosti Univerziteta u Kragujevcu u međunarodnom naučnoistraživačkom i obrazovnom prostoru.

Zaposleni:

Lazar Petrović  lazar.petrovic@kg.ac.rs
Žarko Gavrilović  zarko.gavrilovic@kg.ac.rs
Jelena Jevtović  jelena.jevtovic@kg.ac.rs
Katarina Basarić  katarina.basaric@kg.ac.rs

Adresa:

Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac

Telefon:

+381 (0)34 370-171 lokal 124

E-pošta:

medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs