Kancelarija za međunarodne projekte

U okviru Univerziteta u Kragujevcu, Kancelarija za međunarodne projekte otpočela je sa radom u oktobru 2010. godine.

Osnovni cilj Kancelarije jeste doprinos podizanju nivoa kvaliteta obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti Univerziteta kroz međunarodnu saradnju i realizaciju međunarodnih projekata.


Delatnost Kancelarije:

  • redovno obaveštavanje fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu o otvorenim konkursima za prijavu projektnih aplikacija,
  • organizaciju Info dana posvećenih otvorenim pozivima i aktuelnim mogućnostima za apliciranje za sredstva iz programa ERASMUS+, HORIZONT 2020 i drugih instrumenata međunarodne pomoći,
  • organizacija obuka posvećenih pisanju i predaji projektnih aplikacija, pronalaženju partnerskih institucija u zemlji i inostranstvu,
  • pružanje stručne pomoći podnosiocima prijava u izradi projektnih aplikacija; rad sa projektnim timovima u formulisanju projektnih ideja u skladu sa strateškim ciljevima programa finansiranja; praćenje propisanih zahteva, pravila i procedura,
  • upravljanje projektima i implementacija projektnih aktivnosti koje se sprovode na nivou Univerziteta,
  • praćenje realizacije aktivnosti svih međunarodnih projekata Univerziteta,
  • pružanje administrativne i tehničke pomoći pri realizaciji projekata Univerziteta,
  • uspostavljanje i razvoj saradnje sa institucijama u svetu i međunarodnim univerzitetskim mrežama i asocijacijama.

Kancelarija za međunarodne projekte je otvorena za saradnju sa svim zainteresovanim profesorima, istraživačima, saradnicima i studentima fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.


Zaposleni u Kancelariji:

Tatjana Stanković
Lazar Petrović
Jelena Jevtović
Žarko Gavrilović
Katarina Basarić


Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
Tel: +381 (0)34 370-171 lokal 124
E-mail: medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
             international.projects@kg.ac.rs
             medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs