Kancelarija za poslovnu podršku

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu osnovana je u okviru TEMPUS projekta WBCInno, po odluci Saveta univerziteta od 29. aprila 2014. godine, sa ciljem da se istraživački i inovativni potencijal univerziteta učine dostupnim poslovnom okruženju i da se podrži razvoj ideja istraživača i studenata. Kancelarija svoje aktivnosti realizuje u okviru Kooperativnog trening centra Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem na Fakultetu inženjerskih nauka, Objekat A-P-31, ul. Sestre Janjić 6.

Osim mapiranja potencijala univerziteta, njegove prezentacije u okviru Kataloga (štampani i online), osoblje Kancelarije je uključeno u razvoj i održavanje kolaborativne platforme za upravljanje inovacijama za prikupljanje i razvoj ideja i preduzetničkih poduhvata u univerzitetskom okruženju. Kroz razvoj partnerstva sa organizacijama za podršku inovacijama (Biznis Inkubatori, Inovacioni centri, Naučno tehnološki parkovi, Investitori) BSO će se podržati najbolje ideje u njihom putu ka tržištu.

Ciljevi Kancelarije:

 • Obezbediti jedinstveni pristup univerzitetskom znanju i resursima koji se nude poslovnom okruženju
 • Razviti i održavati platformu za Upravljanje Inovacijama
 • Prikupiti, predstaviti i promovisati univerzitetske istraživačke i inovacione resurse na on-line web katalogu
 • Podstaći studente na kreativno razmišljanje i razvoj ideja
 • Obezbediti logističku podršku u razvoju poslovnih inkubatora i naučno-tehnoloških parkova u regionu Zapadnog Balkana
 • Pripremiti specifične izveštaje i statističke podatke za donosioce odluka u menaxment strukturi univerziteta

Delatnosti Kancelarije:

 • Prikupljanje podataka u vezi sa istraživačkim i inovacionim potencijalom univerziteta
 • Promovisanje univerzitetskih istraživanja i usluga korišćenjem i ažuriranjem kataloga istraživačkog i inovativnog potencijala univerziteta
 • Uspostavljanje i održavanje baze podataka u obliku online kataloga sa alatima za pretraživanje i pripremu posebnih izveštaja (na nivou administratora i na nivou korisnika)
 • Obezbeđivanje jedinstvenog pristupa univerzitetskim resursima, opremi, obukama, rezultatima istraživanja, patentima i licencama koje se nude poslovnom okruženju
 • Uspostavljanje javno-privatnog partnerstva i promocija modernizovanih usluga Univerziteta
 • Razvoj partnerstva sa preduzećima i povezivanje istraživača i studenata sa poslovnim partnerima
 • Pružanje podrške i učvršćivanje veza sa poslovnim inkubatorima i naučno-tehnološkim parkovima
 • Organizacija takmičenja za najbolju studentsku ideju
 • Održavanje web platforme za upravljanje inovacijama
 • Zajedničko učešće na tržištu sa ostalim jedinicama koje se bave transferom znanja i tehnologija
 • Učešće u procesu unapređenja univerzitetskih regulatornih dokumenata i procedura

Koordinator: Prof. dr Vesna Mandić
Adresa: Fakultet inženjerskih nauka, Sestre Janjić 6, objekat A-P-31
Tel/faks: +381 (0)34 335-586
E-mail: bsokg@kg.ac.rs
Website: www.bsokg.kg.ac.rs