Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala Univerziteta u Kragujevcu predstavlja unificiranu prezentaciju centara, laboratorija, istraživačkih timova Univerziteta u Kragujevcu, kroz prikaz njihovih aktivnosti, rezultata, resursa, međunarodnih, nacionalnih i projekata sa preduzećima, najznačajnijih referenci, razvijenih prototipova, patenata i drugih merljivih istraživačkih rezultata koji imaju komercijalni i inovativni potencijal.

Prvi korak u njegovoj pripremi je bio razvoj metodologije za mapiranje i odgovarajućeg upitnika sa dobro struktuiranim sekcijama i pitanjima koja obezbeđuju prikupljanje podataka o instraživačkoj infrastrukturi, laboratorijama, centrima, istraživačkim timovima sa značajnim rezultatima i inovativnim potencijalom. Metodologija i prva verzija Kataloga je razvijena u okviru WBCInno projekta.

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu sprovodi kontinuirano mapiranje potencijala univerziteta i ažuriranje kataloga. Osim štampane verzije razvijen je ELEKTRONSKI KATALOG, koji osim prikaza dodatnih informacija o kapacitetima univerziteta, istraživačima, kapitalnoj opremi i projektima, nudi mogućnost naprednog pretraživanja, po više kriterijuma.


Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala Univerziteta u Kragujevcu
Catalogue on research and innovation potential of the University of Kragujevac
Elektronski katalog
Upitnik za mapiranje