Srpski English

Обезбеђење и унапређење квалитета на Универзитету у Крагујевцу

Мисија Универзитета у Крагујевцу

Полазећи од тога да је високо образовање, засновано на знању, основ развоја друштва и његовог даљег економског и културног напретка и унапређења људских права и основних слобода, мисија Универзитета јесте да кроз образовање, научно–истраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице, омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина. Да би остварио своју мисију, Универзитет је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у јединствен Европски простор високог образовања.


Систем за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу
Стратегија обезбеђења квалитета на Универзитету у Крагујевцу
Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета на Универзитету у Крагујевцу
Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу
Одлука о усвајању Процедуре за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу
Правилник о обезбеђењу квалитета на Универзитету у Крагујевцу
Правилник о самовредновању на Универзитету у Крагујевцу
Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника
Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу

Извештај о самовредновању Универзитета у Крагујевцу
Одлука о акредитацији Универзитета у Крагујевцу

Комисија за обезбеђење квалитета

У оквиру редовних активности на обезбеђењу квалитета на Универзитету у Крагујевцу, Комисија за обезбеђење квалитета разматра и појединачне примедбе и/или сугестије наставника, сарадника и студената, које се тичу квалитета свих активности на Универзитету, а посебно квалитета наставног процеса. Зато комисија за обезбеђење квалитета позива све студенте, наставнике, сараднике и ненаставно особље Универзитета у Крагујевцу да јој упуте информације (путем е-мејла или поштом) о лошем квалитету појединих активности на Универзитету које су опазили. Комисија ће све информације детаљно проучити, испланирати и предузети корективне мере, како би се квалитет тих активности побољшао.


Чланови Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу