Srpski English

Match

MATCH - Communications in Mathematical and in Computer Chemistry
Editor: Academician Ivan Gutman ISSN 0340-6253

Универзитет у Крагујевцу и Природно-математички факултет у Крагујевцу су од 2003. године издавачи међународног научног часописа MATCH - Communications in Mathematical and in Computer Chemistry. Објављују се два броја годишње, са по три свеске. Часопис је реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report-u (JCR), са импакт фактором 3,858 за 2015. годину.

Сви бројеви међународног научног часописа MATCH доступни су на адреси: match.pmf.kg.ac.rs