Osnovne akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa osnovnih akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerzitetu u Kragujevcu:

  AF - EF - FIN - FMG - FPN - PF - PMF - FTN - UF - FILUM - HIT

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Agronomski fakultet u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije
Opšta agronomija
Diplomirani inženjer poljoprivrede 4 240
Osnovne akedemske studije
Prehrambena tehnologija
Diplomirani inženjer tehnologije 4 240
Osnovne akedemske studije
Voćarstvo i vinogradarstvo
Diplomirani inženjer poljoprivrede 4 240
Osnovne akedemske studije
Zootehnika
Inženjer poljoprivrede 3 180
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije
Ekonomija
Diplomirani ekonomista 4 240
Osnovne akademske studije
Poslovna ekonomija i menaxment
Diplomirani ekonomista 4 240
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije
Mašinsko inženjerstvo
Inženjer mašinstva
(sa naznakom završenog modula)
3 180
Osnovne akademske studije
Vojnoindustrijsko inženjerstvo

Zajednički predmeti
Naoružanje
Projektili i upaljači
Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva - vojnomašinski 4 240
Osnovne akademske studije
Automobilsko inženjerstvo
Inženjer ndustrijskog inženjerstva - automobilsko inženjerstvo 3 180
Osnovne akademske studije
Urbano inženjerstvo
Diplomirani inženjer urbanog inženjerstva i regionalnog razvoja 4 240
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije
Mašinsko inženjerstvo
Inženjer mašinstva 3 180
Osnovne akademske studije
Građevinsko inženjerstvo
Inženjer građevinarstva 3 180
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije
Učitelj
Diplomirani učitelj 4 240
Osnovne akademske studije
Vaspitač u predškolskim ustanovama
Diplomirani vaspitač 4 240
Osnovne akademske studije
Vaspitač u domovima
Vaspitač 3 180
Pravni fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije prava Diplomirani pravnik 4 240
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biologiju i ekologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije - Biologija Diplomirani biolog 4 240
Osnovne akademske studije - Ekologija Diplomirani ekolog 4 240
Institut za fiziku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije fizike 1. Diplomirani fizičar - za opštu fiziku
2. Diplomirani fizičar - nastavnik fizike i informatike
4 240
Institut za hemiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije hemije 1. Diplomirani hemičar - za istraživanje i razvoj
2. Diplomirani hemičar - profesor hemije
3. Diplomirani hemičar - za zaštitu životne sredine
4 240
Institut za matematiku i Informatiku
Studijski programi matematike i Informatike od 2008.
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije matematike Matematičar 3 180
Osnovne akademske studije Informatike Informatičar 3 180
Studijski programi matematike i Informatike od 2012.
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije matematike 1. Diplomirani matematičar - teorijska matematika
2. Diplomirani matematičar - profesor matematike
4 240
Osnovne akademske studije informatike 1. Diplomirani informatičar
2. Diplomirani informatičar - profesor informatike
4 240
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva 4 240
Osnovne akademske studije
Mehatronika
Diplomirani inženjer mehatronike 4 240
Osnovne akademske studije
Inženjerski menaxment
Diplomirani inženjer menaxmenta 4 240
Osnovne akademske studije
Informacione tehnologije
Diplomirani inženjer informacionih tehnologija 4 240
Osnovne akademske studije
Preduzetnički menaxment
Diplomirani menaxer 4 240
Učiteljski fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Studijski program osnovnih akademskih studija - Učitelj
Opis standarda
Knjiga predmeta
Knjiga nastavnika
Saradnici
Diplomirani učitelj 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija - Vaspitač
Opis standarda
Knjiga predmeta
Knjiga nastavnika
Saradnici
Diplomirani vaspitač 4 240
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Odsek za filologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Studijski program osnovnih akademskih studija
Srpski jezik i književnost
Diplomirani filolog (srbista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Engleski jezik i književnost
Diplomirani filolog (anglista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Nemački jezik i književnost
Diplomirani filolog (germanista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Španski jezik i hispanske književnosti
Diplomirani filolog (hispanista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Francuski jezik i književnost
Diplomirani filolog (romanista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Italijanski jezik i književnost
Diplomirani filolog - italijanski jezik i književnost 4 240
Odsek za primenjenu i likovnu umetnost
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Studijski program osnovnih akademskih studija
Grafički dizajn
Diplomirani grafički dizajner 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Zidno slikarstvo
Diplomirani primenjeni umetnik 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Unutrašnja arhitektura
Diplomirani primenjeni umetnik 4 240
Odsek za muzičku umetnost
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Studijski program osnovnih akademskih studija
Harmonika
Diplomirani muzički umetnik (akordeonista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Klavir
Diplomirani muzički umetnik (pijanista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Flauta
Diplomirani muzički umetnik (flautista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Gudački instrumenti
Diplomirani muzički umetnik (violinista, violista, violončelista, kontrabasista) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Solo pevanje
Diplomirani muzički umetnik (solo pevač) 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Muzička pedagogija
Diplomirani teoretičar umetnosti-muzički pedagog 4 240
Studijski program osnovnih akademskih studija
Muzika u medijima
Diplomirani muzički  umetnik (muzičar u medijima) 4 240
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije Hotelijerstvo i turizam Diplomirani menaxer 4 240