Srpski English

Остали међународни програми

IPA
Инструмент за претприступну помоћ

IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance - представља Инструмент за претприступну помоћ који је усвојила Европска унија у циљу пружања финансијске подршке земљама југоисточне Европе у њиховом постепеном приближавању европској политици и стандардима, све до испуњавања свих неопходних критеријума за улазак у Евопску унију.

Структуа IPA фондова садржи 5 компоненти:

  1. Помоћ у процесу транзиције и зградњи институција
  2. Прекогранична сарадња
  3. Регионални развој
  4. Развој људских ресурса
  5. Рурални развој

Ова подела одговара процењеним потребама које земље имају у различитим фазама придруживања Европској унији. Прве две компоненте на располагању су државама кандидатима и потенцијалним кандидатима, док су преостале три намењене искључиво државама кандидатима.


IPA II (2014-2020)

IPA II представља нови оквир за претприступну помоћ за период 2014-2020. године

Најважнији нови елемент у оквиру IPA II програма је стратешки фокус. Стратешки документи земље су специфични документи стратешког планирања израђени за сваку земљу корисницу IPA фондова за наредни 7-годишњи период.

IPA II је такође усмерена на реформе у дефинисаним секторима. Ови сектори обухватају области које су уско повезане са стратегијом проширења, као што су демократија и управљање, владавина права или раст и конкурентност. Овакав секторски приступ промовише структурне реформе у складу са ЕУ стандардима, што ће омогућити већу ефикасност, одрживост и усмереност на резултате.

Више информација можете наћи овде.COST
Европски програм за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања

COST је међувладин оквир за европску сарадњу у домену научних и технолошких истраживања, који омогућава да се истраживања, која се финансирају на националном нивоу, а у чијој реализацији учествује најмање пет институција из земаља чланица, координирају на европском нивоу.

Приступање научно-истраживачком пројекту овог програма "COST Акцији" се остварује потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding - MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица. Дужина трајања акције је четири године, а сарадњу координира Управни одбор (Management Committee - MC), који чине представници свих потписница Меморандума.

Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову акцију учешћем на Отвореном позиву (Open Call COST) који се расписују два пута годишње. У том случају неопходно је да поменута институција обезбеди подршку још најмање 4 земље, како би се предлог акције уопште могао и разматрати. Што се тиче реализације COST акција, оне се могу поделити на оне које су у току, започете и завршене акције. Сходно правилима свака земља се може укључити у акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације, на крају треће или четврте године. Уколико је акција још увек у првој години своје реализације, приступање је наједноставније, а уколико је већ ушла у своју другу годину реализације, неопходна је сагласност Домена (Domain Committee - DC) у коме се реализује одговарајуће акције. Акције се не финансирају из буџета COST већ из националних извора. То подразумава да се већ ради на пројектима у земљи који су по свом садржају слични COST акцији.

Додатне информације о COST-у можете видети на веб сајту COST Homepage, као и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.SCOPES
Научна сарадња између земаља источне Европе и Швајцарске

SCOPES је програм који спроводе Швајцарска национална фондација за науку и Швајцарска агенција за развој и сарадњу, у циљу да се повећа научна сарадња између истраживачких група и институција из Швајцарске и земаља источне Европе. Програм је покренут са намером да се обнови научно-истраживачка инфраструктура у источној Европи и да се на тај начин подстакну истраживачи из источне Европе да остану у својој земљи и ту реализују пројекте.

Финансирање се врши кроз следеће компоненте:

Заједнички истраживачки пројекти (Joint Research Projects - JRPs)

Заједнички истраживачки пројекти омогућавају истраживачима из Швајцарске и партнерских источноевропских земаља да заједнички спроводе иновативне истраживачке пројекте у оквиру спецефичне теме на свим пољима основног истраживања.

Институционална партнерства (Institutional Partnerships - IPs)

Институционална партнерства доприносе развоју и модернизацији институционалних аспеката истраживања и образовања. IPs не укључују истраживачке активности.

Грантови за припрему (Preparatory Grants - PGs)

Грантови за припрему намењени су да олакшају развој JRPs и IPs. Поред тога, истраживачи из источне Европе и Швајцарске добијају грант за покривање трошкова састанка у циљу припреме JRPs или IPs предлога пројекта.

Грантови валоризације (Valorization Grants - VGs)

Циљ је повећање ефикасности и одрживости резултата истраживања добијених реализацијом JRPs или IPs пројеката.

Грантови за конференције (Conference Grants - CGs)

Средства у оквиру ових грантова покривају путовања, смештаја и остале неопходне трошкове и истраживача из партнерских земаља источне Европе који учествују на међународним научним конференцијама у Швајцарској.

Више информација можете наћи овде.