Ostali međunarodni programi

IPA
Instrument za pretpristupnu pomoć

IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance - predstavlja Instrument za pretpristupnu pomoć koji je usvojila Evropska unija u cilju pružanja finansijske podrške zemljama jugoistočne Evrope u njihovom postepenom približavanju evropskoj politici i standardima, sve do ispunjavanja svih neophodnih kriterijuma za ulazak u Evopsku uniju.

Struktua IPA fondova sadrži 5 komponenti:

  1. Pomoć u procesu tranzicije i zgradnji institucija
  2. Prekogranična saradnja
  3. Regionalni razvoj
  4. Razvoj ljudskih resursa
  5. Ruralni razvoj

Ova podela odgovara procenjenim potrebama koje zemlje imaju u različitim fazama pridruživanja Evropskoj uniji. Prve dve komponente na raspolaganju su državama kandidatima i potencijalnim kandidatima, dok su preostale tri namenjene isključivo državama kandidatima.


IPA II (2014-2020)

IPA II predstavlja novi okvir za pretpristupnu pomoć za period 2014-2020. godine

Najvažniji novi element u okviru IPA II programa je strateški fokus. Strateški dokumenti zemlje su specifični dokumenti strateškog planiranja izrađeni za svaku zemlju korisnicu IPA fondova za naredni 7-godišnji period.

IPA II je takođe usmerena na reforme u definisanim sektorima. Ovi sektori obuhvataju oblasti koje su usko povezane sa strategijom proširenja, kao što su demokratija i upravljanje, vladavina prava ili rast i konkurentnost. Ovakav sektorski pristup promoviše strukturne reforme u skladu sa EU standardima, što će omogućiti veću efikasnost, održivost i usmerenost na rezultate.

Više informacija možete naći ovde.COST
Evropski program za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja

COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja, koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, a u čijoj realizaciji učestvuje najmanje pet institucija iz zemalja članica, koordiniraju na evropskom nivou.

Pristupanje naučno-istraživačkom projektu ovog programa "COST Akciji" se ostvaruje potpisivanjem Memoranduma o razumevanju (Memorandum of Understanding - MOU), koji u formi administrativnog ugovora potpisuju Vlade, odnosno ovlašćene institucije Vlada zemalja članica. Dužina trajanja akcije je četiri godine, a saradnju koordinira Upravni odbor (Management Committee - MC), koji čine predstavnici svih potpisnica Memoranduma.

Svaka zemlja članica može na inicijativu neke od svojih naučno-istraživačkih institucija predložiti novu akciju učešćem na Otvorenom pozivu (Open Call COST) koji se raspisuju dva puta godišnje. U tom slučaju neophodno je da pomenuta institucija obezbedi podršku još najmanje 4 zemlje, kako bi se predlog akcije uopšte mogao i razmatrati. Što se tiče realizacije COST akcija, one se mogu podeliti na one koje su u toku, započete i završene akcije. Shodno pravilima svaka zemlja se može uključiti u akcije koje su u toku, pod uslovom da nisu u završnoj fazi realizacije, na kraju treće ili četvrte godine. Ukoliko je akcija još uvek u prvoj godini svoje realizacije, pristupanje je najednostavnije, a ukoliko je već ušla u svoju drugu godinu realizacije, neophodna je saglasnost Domena (Domain Committee - DC) u kome se realizuje odgovarajuće akcije. Akcije se ne finansiraju iz buxeta COST već iz nacionalnih izvora. To podrazumava da se već radi na projektima u zemlji koji su po svom sadržaju slični COST akciji.

Dodatne informacije o COST-u možete videti na web sajtu COST Homepage, kao i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.SCOPES
Naučna saradnja između zemalja istočne Evrope i Švajcarske

SCOPES je program koji sprovode Švajcarska nacionalna fondacija za nauku i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, u cilju da se poveća naučna saradnja između istraživačkih grupa i institucija iz Švajcarske i zemalja istočne Evrope. Program je pokrenut sa namerom da se obnovi naučno-istraživačka infrastruktura u istočnoj Evropi i da se na taj način podstaknu istraživači iz istočne Evrope da ostanu u svojoj zemlji i tu realizuju projekte.

Finansiranje se vrši kroz sledeće komponente:

Zajednički istraživački projekti (Joint Research Projects - JRPs)

Zajednički istraživački projekti omogućavaju istraživačima iz Švajcarske i partnerskih istočnoevropskih zemalja da zajednički sprovode inovativne istraživačke projekte u okviru specefične teme na svim poljima osnovnog istraživanja.

Institucionalna partnerstva (Institutional Partnerships - IPs)

Institucionalna partnerstva doprinose razvoju i modernizaciji institucionalnih aspekata istraživanja i obrazovanja. IPs ne uključuju istraživačke aktivnosti.

Grantovi za pripremu (Preparatory Grants - PGs)

Grantovi za pripremu namenjeni su da olakšaju razvoj JRPs i IPs. Pored toga, istraživači iz istočne Evrope i Švajcarske dobijaju grant za pokrivanje troškova sastanka u cilju pripreme JRPs ili IPs predloga projekta.

Grantovi valorizacije (Valorization Grants - VGs)

Cilj je povećanje efikasnosti i održivosti rezultata istraživanja dobijenih realizacijom JRPs ili IPs projekata.

Grantovi za konferencije (Conference Grants - CGs)

Sredstva u okviru ovih grantova pokrivaju putovanja, smeštaja i ostale neophodne troškove i istraživača iz partnerskih zemalja istočne Evrope koji učestvuju na međunarodnim naučnim konferencijama u Švajcarskoj.

Više informacija možete naći ovde.