Srpski English

Центар за трансфер знања

Центар за трансфер знања основан је 6. новембра 2012. године на Универзитету у Крагујевцу, у оквиру реализације TEMPUS пројекта KNOWTS "National Platform for nowlidge TRinagle in Serbia", број 158881-RS-JPHES.

Основни циљеви центра су да олакша и координира трансфер знања и технологија на Универзитету у Крагујевцу, анализира и оцени техничке и комерцијалне могућности за иновације, пружи истраживачима еопходну помоћ у заштити интелектуалне својине за њихове проналаске, организује обуке у тој области, омогући умрежавање и интернационализацију истраживачких резултата кроз успостављање базе података.

Основни циљеви и задаци Центра су:

  • унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену научноистраживачких резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва,
  • подстицање трансфера знања између Универзитета и привреде,
  • подршка пласману нових технологија и иновација,
  • повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа и колаборације у циљу интензивнијег трансфера технологија,
  • развијање знања и вештина у заштити и искоришћавању патената и других облика интелектуалне својине у процесу трансфера технологије,
  • јачање свести о интелектуалној својини и увећање капацитета трансфера технологије на Универзитету,
  • пружање општих информација о интелектуалној својини,
  • експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости, као и процена вредности и укупних потенцијала у коришћењу патената,
  • помоћ у стварању нових иновационих центара, инкубатора и пословно-технолошких паркова које оснива Универзитет и факултети у саставу Универзитета.

Управник: Проф. др Mиладин Стефановић, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Адреса: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, објекат А, I спрат
E-mail: miladin@kg.ac.rs
Website: www.ktc.kg.ac.rs