Позив за достављање предлога за доделу Светосавске награде у 2018. години

На основу члана 4. Одлуке о Светосавској награди упућује се Позив наставно-научним, односно наставно-уметничким већима факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу за достављање предлога за доделу Светосавске награде у 2018. години.

Универзитет у Крагујевцу додељује Светосавску награду за изузетне резултате и иновације у области науке/уметности, изузетне успехе у организацији и реализацији националних, међународних и других научно-истраживачких пројеката, регистроване патенте, експерименте, објављене значајне научне/уметничке радове и научна/уметничка дела која су допринела развоју, унапређивању и популаризацији научног и уметничког рада  Универзитета.

Универзитет додељује:

 1. Светосавску нагрaду за животно дело,
 2. Светосавску награду за изузетна постигнућа.

Светосавска награда за животно дело додељује се појединцу.

Светосавска награда за изузетна постигнућа може се доделити појединцу, за посебне или истраживачком тиму, за заједничке резултате и доприносе у њиховој области, које су постигли у периоду од пет година које претходе години у којој се додељује награда.

Наставно-научно/уметничко веће факултета у саставу Универзитета може предложити највише три кандидата за сваку од награда  које се додељују.

Предлог за доделу награде мора бити образложен и достављен у писаном и електронском облику на CD-у.

Образложење предлагача за Светосавску награду за животно дело мора да садржи:

 1. Биографију кандидата;
 2. Допринос угледу Универзитета;
 3. Научне/уметничке резултате (библиографија);
 4. Резултате наставног рада и ангажовања у развоју наставе и научног/уметничког подмлатка;
 5. Стручно-професионални допринос и допринос широј академској заједници;
 6. Образложење факултета о значају целокупног доприноса кандидата и оствареним резултатима због којих га предлаже;
 7. Одлуку наставно-научног/уметничког већа факултета.

Образложење предлагача за Светосавску награду за изузетна постигнућа мора да садржи:

 1. Биографију кандидата/тима;
 2. Остварене научне/уметничке резултате (библиографија кандидата/тима).
 3. Резултате наставног рада и ангажовања у развоју наставе и научног подмлатка кандидата/тима;
 4. Стручно-професионални допринос и допринос широј академској заједници кандидата/тима;
 5. Образложење изузетног постигнућа у протеклих пет година кандидата/тима.
 6. Одлуку наставно-научног већа факултета.

Предлог за доделу Светосавске награде доставља се Универзитету у Крагујевцу најкасније до 1. децембра 2017. године са назнаком: „Предлог за доделу Светосавске награде“.

Сви пристигли предлози ће најкасније у року од пет дана од дана истека рока за достављање предлога, бити објављени на званичној интернет страници Универзитета.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће се узимати у разматрање.

 

Предлози за доделу Светосавске награде за животно дело:

1. Предлог Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу за доделу Светосавске награде за животно дело

- проф. др Миодраг Лукић, професор емеритус;

2. Предлог Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу за доделу Светосавске награде за животно дело

- проф. др Иван Гутман, професор емеритус;

3. Предлог Наставно-научног већа Агрономског факултета у Чачку за доделу Светосавске награде за животно дело

- др Драгутин Ђукић, редовни професор;

4. Предлог Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу за доделу Светосавске награде за животно дело

- др Верољуб Дугалић, редовни професор;

5. Предлог Наставно-научног-уметничког већа Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу за доделу Светосавске награде за животно дело

- др Бранка Радовић, редовни професор;

 

Предлози за доделу Светосавске награде за изузетна постигнућа:

1. Предлог Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу за доделу Светосавске награде за изузетна постигнућа

- др Марија Станић, редовни професор;

2. Предлог Наставно-научног већа Правног факултета у Крагујевцу за доделу Светосавске награде за изузетна постигнућа

- Научноистраживачки тим националног пројекта са међународним учешћем, из категорије основних истраживања, под називом: „21. век – век услуга и услужног права“ чији је носилац Правни факултет у Крагујевцу;