Izbori nastavnika i saradnika
Agronomski fakultet, Čačak

AKTUELNI PODACI


Tema Dr Ljiljana Boškoviæ-Rakoèeviæ  Datum 19.06.2006. Datum 
Nauèna oblast: Agrohemija 

Tema Mr Ranko Koprivica  Datum 06.06.2006. Datum 
Nauèna oblast: Mehanizacija poljoprivrede  (Nastavni predmet: Mehanizacija poljoprivrede)

Tema mr Milun D. Petroviæ  Datum 23.05.2006. Datum 
Nauèna oblast: STOÈARSTVO  (Nastavni predmeti: Opšte stoèarstvo, Specijalno stoèarstvo i Poznavanje animalnih sirovina)

Tema mr Lenka Ribiæ-Zelenoviæ  Datum 23.05.2006. Datum 
Nauèna oblast: Hemija 

Tema mr Dragan Ðuroviæ  Datum 23.05.2006. Datum 
Nauèna oblast: Genetika 

Tema dr Snežana Bogosavljeviæ-Boškoviæ  Datum 31.10.2005. Datum 
Nauèna oblast: STOÈARSTVO  (Nastavni predmeti: Opšte stoèarstvo, Specijalno stoèarstvo i Poznavanje animalnih sirovina)

Tema Dr Goran Dugaliæ  Datum 03.08.2005. Datum 
Nauèna oblast: Pedologija  (Nastavni predmet: Pedologija)

Tema Dr Gordana Šekularac  Datum 25.07.2005. Datum 
Nauèna oblast: Melioracija zemljišta  (Nastavni predmet: Melioracija zemljišta)

Tema Dr Milica Cvijoviæ  Datum 19.07.2005. Datum 
Nauèna oblast: Hemija  (Nastavni predmeti: Organska hemija i Biohemija)

Tema dr Radojica Ðokoviæ  Datum 29.06.2005. Datum 
Nauèna oblast: Veterina  (Nauèni predmet: Anatomija i fiziologija domaæih životinja)

Tema Dr Tomislav Trišoviæ  Datum 24.06.2005. Datum 
Nauèna oblast: Inženjerski procesi 

Tema Dr Ljiljana Gajiæ-Krstajiæ  Datum 24.06.2005. Datum 
Nauèna oblast: Tehnologija ulja i masti  (Nauèni predmet: Tehnologija ulja i masti)

Tema Dr Vladimir Kuræubiæ  Datum 20.06.2005. Datum 
Nauèna oblast: Tehnologija animalnih sirovina  (Nauèni predmet: Tehnologija prerade mesa i Tehnologija prerade mleka)

Tema Dr Nikola Bokan  Datum 20.06.2005. Datum 
Nauèna oblast: Ratarstvo 

Tema Dr Zoran Markoviæ  Datum 20.06.2005. Datum 
Nauèna oblast: Tehnologija ugljenih hidrata i konditorskih proizvoda  (Nauèni predmet: Tehnologija ugljenih hidrata i Tehnologija konditorskih proizvoda)