POZIV ZA PRIJAVU ZAPOSLENIH ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA TEHNIČKOM UNIVERZITETU: Vilnius Gediminas Technical University (Litvanija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Tehničkim univerzitetom Viljnus zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  1. mobilnost u cilju usavršavanja (staff mobility – training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).

Period realizacije mobilnosti: letnji semestar akademske 2015/16. (maj 2016. godine), eventualno početak zimskog semestra naredne akademske godine.

U okviru ugovora o saradnji sa Tehničkim univerzitetom Viljnus dostupne su sledeće oblasti:

  • Building and civil Engineering
  • Environment

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju
  2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac)
  3. Biografija na engleskom jeziku
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika C1)

U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 18. april 2016.

Napomene:

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Tehničkom univerzitetu Viljnus.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Tehničkog univerziteta Viljnus.

II Tehnički univerzitet Viljnus odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Stipendija obuhvata putne troškove (paušalni iznos od 275 evra) i dnevnice (100 evra/dnevno) koje isplaćuje partnerski univerzitet – Tehnički univerzitet Viljnus.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs