Poziv za prijavu zaposlenih na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Tehničkom Univerzitetu: Vilnius Gediminas Technical University (Litvanija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Tehničkim univerzitetom Viljnus zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
  • trening mobilnost (STT - staff mobility for training) ) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put).

Period realizacije mobilnosti: preporučljivo je da se mobilnost realizuje tokom zimskog semestra akademske 2016/17. (do 01.februara 2017.).

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju
  2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite odgovarajući obrazac)
  3. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija)
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
  5. Kopija prve stranice pasoša

Plan aktivnosti se priprema prema modelu koji je kreiran u okviru samog programa Erazmus+ i predstavlja predlog Vaših aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.

  • STA - staff mobility for teaching
  • STT - staff mobility for training

U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 08. decembar 2016. do 10 sati

 

Napomene:

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Tehničkom univerzitetu Viljnus.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Tehničkog univerziteta Viljnus.

 

II Tehnički univerzitet Viljnus odlučuje o konačnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu. Za akademsku 2016/17. na raspolaganju su 2 stipendije za nastavničku mobilnost i 1 stipendija za trening mobilnost.

 

III Stipendija obuhvata putne troškove (paušalni iznos od 275 evra) i dnevnice (100 evra/dnevno) koje isplaćuje partnerski univerzitet – Tehnički univerzitet Viljnus.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs