Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Politehničkom Univerzitetu u Vroclavu (Poljska)

Erazmus+ ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Politehničkim Univerzitetom u Vroclavu (Wroclaw University of Science and Technology) zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
  • trening mobilnost (STT - staff mobility for training) ) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put).

Period realizacije mobilnosti: mobilnost će se realizovati tokom akademske 2017/18. a svakako u dogovoru sa partnerskim univerzitetom. Sve mobilnosti se moraju završiti do maja 2018.

Molimo zainteresovane kandidate da prilikom prijavljivanja uzmu u obzir akademsku ponudu Politehničkog Univerziteta u Vroclavu i kompatibilnost iste sa ponudom Univerziteta u Kragujevcu, kao i strukturu (dostupni sektori i departmani).

Važna napomena: zainteresovani kandidati za oba tipa mobilnosti moraju kontaktirati kolege iz Vroclava, kao potencijalne supervizore. Relevantne informacije možete pronaći ovde.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju
  2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti *
  3. Prijavni formular (molimo, preuzmite odgovarajući obrazac)
  4. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija u slučaju nastavničke mobilnosti)
  5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2) **
  6. Kopija pasoša

*  Plan aktivnosti se priprema prema modelu koji je kreiran u okviru samog programa Erazmus+ i predstavlja predlog Vaših aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti. Molimo, preuzmite odgovarajući model dokumenta u zavisnosti od tipa mobilnosti za koji se prijavljujete.

STT mobilnost je dostupna svima (administrativni kadar iz različitih sektora, bibliotekari, nastavnici stranih jezika, kao i akademski kadar). Kandidati za STT mobilnost se mogu opredeliti da učestvuju na posebnom programu (International Staff Week, 29.05. – 02.06.2017), ili mogu sa kolegama na Politehničkom Univerzitetu u Vroclavu dogovoriti individualni program u terminu po dogovoru.

** U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Rok za dostavljanje prijava: 20. februar 2017.

Napomene:

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata, kao i njihove prijave Politehničkom Univerzitetu Vroclavu.  

II Politehnički Univerzitet u Vroclavu odlučuje o konačnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Stipendija obuhvata putne troškove (paušalni iznos od 275 evra) i dnevnice (ukupno 980 evra za ceo period mobilnosti) koje isplaćuje partnerski univerzitet – Politehnički Univerzitet u Vroclavu.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs