Poziv za prijavu zaposlenih na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Adam Mickijevič Univerzitetu u Poznanju (Poljska)

Erazmus+ ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Adam Mickijevič Univerzitetom u Poznanju zaposleni na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Period realizacije mobilnosti: mobilnost će se realizovati tokom letnjeg semestra akademske 2016/17. godine, a svakako u dogovoru sa partnerskim univerzitetom. Mobilnost se mora završiti do 14. juna 2017. godine.

Molimo zainteresovane kandidate da prilikom prijavljivanja uzmu u obzir akademsku ponudu Adam Mickijevič Univerziteta u Poznanju i kompatibilnost iste sa ponudom Univerziteta u Kragujevcu, kao i strukturu (Faculty of Polish and Classical Philology i pogledajte OVDE).

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo preuzmite formu)*
  3. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija)
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2) **
  5. Kopija pasoša

*  Plan aktivnosti se priprema prema modelu koji je kreiran u okviru samog programa Erazmus+ i predstavlja predlog Vaših aktivnosti (teme, nastavne jedinice, prezentacije i sl.) koje biste realizovali tokom mobilnosti.

** U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost


Rok za dostavljanje prijava: 20. februar 2017. godine, do 10:00 sati


Napomene:

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata, kao i njihove prijave Adam Mickijevič Univerzitetu u Poznanju.  

II Adam Mickijevič Univerzitet u Poznanju odlučuje o konačnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Stipendija obuhvata putne troškove (paušalni iznos od 275 evra) i dnevnice (ukupno 980 evra za ceo period mobilnosti) koje isplaćuje partnerski univerzitet – Adam Mickijevič Univerzitet u Poznanju.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs