Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Vigu (Španija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Vigu zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • nastavničku mobilnost (staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
 • trening mobilnost (staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).


Dostupne oblasti studija: All available at the University of Vigo


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – Europass CV
 2. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular: teaching, training )
 3. Pismo podrške matične institucije
 4. Potvrda o zaposlenju
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2, preporučljivo C1 nivo)
 6. Kopija pasoša

Više informacija o Univerzitetu u Vigu pogledajte OVDE.


Rok za prijavu: 03. april 2018. godine, do 12:00 sati


Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Za trening mobilnost mogu da se prijave kandidati koji su zaposleni na poslovima međunarodne saradnje, koji aktivno učestvuju na programima internacionalizacije svoje institucije i o tome dostave odgovarajuće potvrde (potvrda o zaposlenju/pismo podrške matične institucije).
 • Nastavnička i Trening mobilnost će se realizovati u periodu od 16-29. aprila 2018. godine
 • Ugovori o mobilnosti moraju da sadrže sva tri potpisa (kandidat, Erazmus+ koordinator sa matične institucije, relevantni koordinator sa Univerziteta u Vigu)
  • Kontakt lista Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu dostupna je ovde.
  • Kontakt lista Koordinatora na Univerzitetu u Vigu dostupna je ovde.
  • Za trening mobilnost zaduženo je Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Vigu: ka107balcanes@uvigo.es
    
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu  u Vigu. 
 • Univerzitet u Vigu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 120 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 360 evra


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Vigo