Poziv za prijavu zaposlenih na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnosti na Povislanskom koledžu u Kvidžinu (Poljska)

Erazmus+ ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Povislanskim koledžom u Kvidžinu zaposleni na gore navedenim fakultetima mogu se prijaviti za:

  • trening mobilnost (staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).

Period realizacije mobilnosti: mobilnost će se realizovati tokom akademske 2018/19. godine, u dogovoru sa partnerskim univerzitetom. Do momenta objavljivanja Konkursa partner nije dostavio bliže informacije o terminu i modalitetu realizacije mobilnosti.

Oblast: Ugovorom definisana oblast saradnje, ISCED 0311 - Economics

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo preuzmite formu)*
  3. Biografija na engleskom jeziku
  4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2) **
  5. Kopija pasoša

*  Plan aktivnosti se priprema prema modelu koji je kreiran u okviru samog programa Erazmus+ i predstavlja predlog Vaših aktivnosti koje biste realizovali tokom mobilnosti.

** U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

 

Rok za dostavljanje prijava: 14.05. 2018.

Napomene:

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata, kao i njihove prijave partnerskoj instituciji.  

II Partnerska institucija odlučuje o konačnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Stipendija obuhvata putne troškove (paušalni iznos od 275 evra) i dnevnice u iznosu od 140 evra koje isplaćuje partnerski univerzitet.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs