Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Splitu (Hrvatska). Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka.

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Splitu, zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • trening mobilnost (staff mobility for training) u trajanju od 7 dana;
 • mobilnost se realizuje u akademskoj 2018/2019, letnji semestar (tačan period realizacije se naknadno utvrđuje sa partnerskom institucijom);
 • u skladu sa ugovorom, mobilnost se realizuje na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu;
 • oblast definisana ugovorom (ISCED 0715Mechanics and Metal trade).

Rok za prijavu: 01. novembar 2018. godine, do 12:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Predlog ugovora o mobilnost (molimo preuzmite formular)
 • Pisani dokaz zainteresovanosti partnera za realizovanje trening mobilnosti i/ili potpisan predlog ugovora o mobilnosti od strane partnerske institucije
 • Potvrda o zaposlenju
 • Biografija (predlog: Europass format) - obavezno popuniti/navesti jezičke veštine
 • Kopija pasoša

Više informacija o Univerzitetu u Splitu možete pogledati ovde i ovde.

Važne napomene:

 1. Potvrda o zaposlenju mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.
 2. Predlog Ugovora o mobilnosti mora biti potpisan od strane kandidata i Erazmus+ fakultetskog koordinatora (FIN, prof. Ivan Mačužić).
 3. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu kao i u skladu sa Erazmus+ Programskim vodičem i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu u Splitu.
 4. Univerzitet u Splitu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom/mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Split

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem

 elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs