Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Vroclavu (Poljska)

Erazmus+ ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Politehničkim univerzitetom u Vroclavu (Wroclaw University of Science and Technology) zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
  • trening mobilnost (STT - staff mobility for training) ) u trajanju od nedelju dana (5 dana treninga + 2 dana za put).


Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju
  2. Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular, teaching, training)
  3. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  4. Biografija na engleskom jeziku (sa listom publikacija u slučaju nastavničke mobilnosti) u Europass formatu
  5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2) **
  6. Kopija pasoša


Rok za dostavljanje prijava: 05. april 2019. godine


Napomene:

1. Mobilnost će se realizovati tokom letnjeg semestra akademske 2018/19. a u skladu sa dogovorom sa partnerskim univerzitetom. Sve mobilnosti se moraju završiti do 30. jula 2019. godine.

2. Predlog je da se trening mobilnost realizuje učešćem u Međunarodnoj trening nedelji koja će biti organizovana u periodu od 13. do 17. maja 2019. godine. Za više informacija pogledajte OVDE.

3. Molimo zainteresovane kandidate da prilikom prijavljivanja uzmu u obzir akademsku ponudu Politehničkog Univerziteta u Vroclavu i kompatibilnost iste sa ponudom Univerziteta u Kragujevcu, kao i strukturu (dostupni sektori i departmani).

Važna napomena: zainteresovani kandidati za oba tipa mobilnosti moraju kontaktirati kolege iz Vroclava, kao potencijalne supervizore. Relevantne informacije možete pronaći OVDE.

4. Prijavna dokumenta dostavljate na engleskom jeziku. Ukoliko je neki od dokumenata na srpskom jeziku, dostavljate prevod istog. U ovom trenutku prijave nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača.

5. Potvrda o zaposlenju mora da mora da sadrži datum zasnivanja radnog odnosa, zvanje, kao i ostale relevantne informacije.

6. U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

7. Predlog Ugovora o mobilnosti (Mobility Agreement) mora da sadrži potpis kandidata kao i  Erazmus+ fakultetskog koordinatora.

8. Prijavni formular mora da sadrži potpis kandidata, Erazmus+ fakultetskog koordinatora, kao i odgovarajućeg koordinatora na Politehničkom univerzitetu u Vroclavu.

9. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata, kao i njihove prijave Politehničkom univerzitetu Vroclavu.  

10. Politehnički univerzitet u Vroclavu odlučuje o konačnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

11. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra
  • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Vroclav, STA/STT