OBJAVLjEN POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA MULTILATERALNE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNjE U DUNAVSKOM REGIONU 2020-2021

Na osnovu zaključenog Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu između Srbije, Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike,  raspisan je Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2020-2021. godinu.

Ciljevi poziva

  • Doprineti naučnom napretku u prethodno navedenim zemljama kroz finansiranje mobilnosti istraživača u okviru zajedničkih istraživačkih projekata;
  • Doprineti razvoju istraživačkog kapaciteta u ovom regionu;
  • Podržati unapređenje prekogranične saradnje na istraživanjima;
  • Omogućiti mladim / ženskim istraživačima (po potrebi) u gore navedenim zemljama da sarađuju u međunarodnom okruženju i razvijaju svoje naučne karijere;
  • Olakšati zajedničko učešće u evropskim istraživačkim projektima.

Oblasti saradnje

Ovaj poziv je otvoren za sve naučne discipline i tematske oblasti, uključujući društvene i humanističke nauke.

Trajanje projekata

Projekti se podržavaju na maksimalni period od 22 meseca od marta 2020. do decembra 2021. godine.

Ko može da se prijavi?

Istraživači iz Austrije, Republike Češke, Republike Srbije, Republike Slovačke i Francuske (koja se pridružila pozivu na osnovu zaključenog Amandmana Programa).

Istraživači iz Srbije, koji učestvuju u ovom Programu, treba da budu stalno zaposleni na Univerzitetima ili istraživačkim institutima ili inovativnim organizacijama u Srbiji, koji su registrovani u srpskom Registru akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa nacionalnim pravnim propisima. Kriterijumi koji moraju biti ispunjeni za prijavu u ovom Programu su angažovanja istraživača iz Srbije u nacionalnim naučnim programima i tekućim nacionalnim projektima.

Kako se mogu prijaviti?

Prijave se moraju podneti istovremeno svim odgovornim nacionalnim telima koja obezbeđuju finansiranje u zemljama koje su partneri učesnici.

Odgovorno nacionalno telo za REPUBLIKU SRBIJU:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Kompletna prijava za istraživački projekat se mora podneti na engleskom i srpskom jeziku onlajn na adresi: http://www.mpn.gov.rs/nauka/naucna-i-tehnoloska-saradnja-u-dunavskom-regionu/ .

Pored elektronske prijave predloga projekta, potrebno je dostaviti i po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku (potpisanu i overenu) do 20. septembra 2019. godine na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Modaliteti finansiranja

Finansiranje će biti dostupno za maksimalan period od dve godine za kolaborativne istraživačke projekte koji su zajednički razvijeni i izvršeni od strane istraživača iz najmanje 3 zemlje učesnice.

Krajnji datum za podnošenje prijava

Prijave se moraju podneti najkasnije do 20. septembra 2019. godine.

Dodatne informacije

Dodatne informacije i detalji u vezi sa pozivom mogu se naći na stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Korisni dokumenti

Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2020-2021. godinu

UPUTSTVO za popunjavanje predloga projekta po Pozivu za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u dunavskom regionu 2020-2021

Program za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu

Amandman Programa