Poziv za dostavljanje predloga za dodelu Svetosavske nagrade u 2020. godini

Univerzitet u Kragujevcu, na osnovu člana 4. Odluke o Svetosavskoj nagradi  (br. II-01-780/5 od 11.10.2016. godine), upućuje


P O Z I V


I Upućuje se Poziv nastavno-naučnim, odnosno nastavno-umetničkim većima fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu za dostavljanje predloga za dodelu Svetosavske nagrade u 2020. godini.

Univerzitet u Kragujevcu dodeljuje Svetosavsku nagradu za izuzetne rezultate i inovacije u oblasti nauke/umetnosti, izuzetne uspehe u organizaciji i realizaciji nacionalnih, međunarodnih i drugih naučno-istraživačkih projekata, registrovane patente, eksperimente, objavljene značajne naučne/umetničke radove i naučna/umetnička dela koja su doprinela razvoju, unapređivanju i popularizaciji naučnog i umetničkog rada  Univerziteta.

Univerzitet dodeljuje:

 1. Svetosavsku nagradu za životno delo,
 2. Svetosavsku nagradu za izuzetna postignuća.

Svetosavska nagrada za životno delo dodeljuje se pojedincu.

Svetosavska nagrada za izuzetna postignuća može se dodeliti pojedincu, za posebne ili istraživačkom timu, za zajedničke rezultate i doprinose u njihovoj oblasti, koje su postigli u periodu od pet godina koje prethode godini u kojoj se dodeljuje nagrada.


II Nastavno-naučno/umetničko veće fakulteta u sastavu Univerziteta može predložiti najviše tri kandidata za svaku od nagrada  koje se dodeljuju.

Predlog za dodelu nagrade mora biti obrazložen i dostavljen u pisanom i elektronskom obliku na CD-u.

Obrazloženje predlagača za Svetosavsku nagradu za životno delo mora da sadrži:

 1. Biografiju kandidata;
 2. Doprinos ugledu Univerziteta;
 3. Naučne/umetničke rezultate (bibliografija);
 4. Rezultate nastavnog rada i angažovanja u razvoju nastave i naučnog/umetničkog podmlatka;
 5. Stručno-profesionalni doprinos i doprinos široj akademskoj zajednici;
 6. Obrazloženje fakulteta o značaju celokupnog doprinosa kandidata i ostvarenim rezultatima zbog kojih ga predlaže;
 7. Odluku nastavno-naučnog/umetničkog veća fakulteta.

Obrazloženje predlagača za Svetosavsku nagradu za izuzetna postignuća mora da sadrži:

 1. Biografiju kandidata/tima;
 2. Ostvarene naučne/umetničke rezultate (bibliografija kandidata/tima).
 3. Rezultate nastavnog rada i angažovanja u razvoju nastave i naučnog podmlatka kandidata/tima;
 4. Stručno-profesionalni doprinos i doprinos široj akademskoj zajednici kandidata/tima;
 5. Obrazloženje izuzetnog postignuća u proteklih pet godina kandidata/tima.
 6. Odluku nastavno-naučnog veća fakulteta.


III Predlog za dodelu Svetosavske nagrade dostavlja se Univerzitetu u Kragujevcu zaključno sa 1. decembrom 2019. godine sa naznakom: „Predlog za dodelu Svetosavske nagrade“.

Svi pristigli predlozi će, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Univerziteta.

Neblagovremeni, neobrazloženi i nepotpuni predlozi neće se uzimati u razmatranje.

 

PREDLOZI ZA DODELU SVETOSAVSKE NAGRADE


Svetosavska nagrada za životno delo

 1. Predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
 1. Predlog Nastavno-naučnog-umetničkog veća Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu

 

Svetosavska nagrada za izuzetna postignuća

 1. Predlog Nastavno-naučnog-umetničkog veća Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
 1.  Predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
 1. Predlog Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu

Dokumenti:

Poziv