ОДЛУКА О МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАЖЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 1.

Овом одлуком привремено се за време трајања ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (”Сл. гласник РС” бр. 29/20) врши застој свих радњи у:

  • Поступцима избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу;
  • Поступцима пријава, израда и одбрана, докторских дисертација односно докторског уметничког пројекта;

 

Члан 2.

За време ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (”Сл. гласник РС” бр. 29/20) не теку рокови у:

  • Поступцима избора у звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу (расписивање конкурса, пријављивање на конкурс, формирање комисије,  предаја документације, рок за предају извештаја, рок за одржавање приступног предавања, рок за увид јавности на извештаје и за писање приговора, рокови за изјављивање приговора на одлуке о избору у звања, као и други рокови предвиђени општим актима којима се регулише поступак избора у звања наставника и сарадника Универзитета у Крагујевцу);
  • Поступцима пријава, израда и одбрана, докторских дисертација односно докторског уметничког пројекта (рок за формирање комисије, предаја документације, писање свих извештаја, рок за увид јавности на извештаје и за писање приговора, рокови за исправке и допуне докторске дисертације, рокови за одбрану докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта, рокови за завршетак студија);

 

Члан 3.

По укидању ванредног стања уведеног  Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (”Сл. гласник РС” бр. 29/20) сви поступци из члана 1. ове одлуке биће настављени и то од оне фазе поступка у којој се налазе на дан 18.03.2020. године.

Сви рокови из члана 2. настављају да теку по укидању ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (”Сл. гласник РС” бр. 29/20).

Са наставницима и сарадницима којима истиче период избора у звање продужити трајање уговора о раду за време трајања ванредног стања уведеног Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (”Сл. гласник РС” бр. 29/20), односно за период колико буде трајало ванредно стање.

Свим студентима докторских студија биће продужени рокови за завршетак студија за оно  време колико буде трајало ванредно стање.

 

Члан 4.

Обавезују се факултети у саставу Универзитета у Крагујевцу да седнице органа организују само у изузетним случајевима и то електронским путем уколико то захтевају разлози хитности.

Налаже се факултетима да својим актима размотре могућност застоја и других поступака који су у искључивој надлежности факултета.

 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.