Препоруке и смернице за организовање наставе у академској 2020/2021. години

У сврху сузбијања ширења заразне болести Covid-19 и смањивања епидемиолошких ризика, Сенат Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној дана 16.09.2020. године, доноси препоруке и смернице за организовање наставе

  1. На Универзитету у Крагујевцу (у даљем текст: Универзитет) у академској 2020/2021. години биће примењиван комбиновани вид организовања наставе (класична и online настава), уз поштовање свих мера које су прописане од стране надлежних органа у сврху сузбијања Covid-19 и смањивања епидемиолошких ризика, и уз поштовање ограничења у погледу броја присутних лица у затвореном простору;
  2. Приликом примене модела наставе Универзитет и факултети у саставу Универзитета водиће рачуна о специфичним облицима наставе на појединачним факултетима, укључујући број студената и специфичности у организовању наставе;
  3. Модел организовања наставе у току академске године 2020/2021, биће подложан усаглашавањима и у случају потребе, одговарајућим променама;
  4. Препоручује се факултетима да са извођењем наставе у академској 2020/2021. години започну у складу са усвојеним календаром наставе уз свођење евентуалних и оправданих кашњења на најмању могућу меру и уз благовремено обавештавање студената о почетку академске године;
  5. Приликом организовања online наставе обавезно је извођење наставе путем конференцијске везе уз коришћење одговарајуће платформе за коју се факултет одлучи (постоји могућност бесплатног коришћења Microsoft Teams и BigBlueButton);
  6. Препоручује се факултетима да за извођење наставе путем конференцијске везе користе само једну платформу приликом предавања и вежби на једној години студијског програма;
  7. Факултети су у обавези да израде и објаве упутства о начину коришћења конференцијских алата и да са истима упознају студенте, наставнике и сараднике најкасније пет дана пре почетка академске године;
  8. Препоручује се факултетима да се сва предавања која се буду организовала online снимају и чувају на трајним носачима података и да иста у току трајања академске године буду доступна студентима ради прегледа;
  9. Упис године као и упис на мастер и докторске студије спровести уз примену свих епидемиолошких мера и уз обавезно заказивање термина за упис за мање групе студената.