Otvoren javni poziv za prijavu CEEPUS mreža za akademsku 2021/2022. godinu

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS III)

Otvoren je Javni poziv za prijavu institucionalnih mreža koje će biti aktivne tokom akademske 2021/2022. godine u okviru CEEPUS programa univerzitetske razmene. Rok za prijavu novih mreža je 15. januar 2021. godine.

CEEPUS mrežu mogu formirati najmanje tri visokoškolske ustanove iz barem tri države-članice CEEPUS-a, pri čemu jedna ustanova preuzima ulogu koordinatora mreže, dok ostale institucije predstavljaju partnere u mreži. Mreže se odobravaju na period od jedne akademske godine.

Pravo učešća u CEEPUS III programu imaju akreditovane samostalne državne visokoškolske institucije i njihove članice (npr. fakulteti, ali i pojedinačni smerovi/departmani/katedre itd, ali uz saglasnost i nadzor matične visokoškolske ustanove).

Visokoškolske ustanove se mogu priključiti postojećoj mreži ili učestvovati u formiranju nove mreže. U slučaju priključenja postojećoj mreži, najpre je potrebno stupiti u kontakt sa koordinatorom mreže i ispitati mogućnost za priključenje u narednom roku za prijavu.

 

Detaljnije informacije o načinu prijave mreže i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sajtu Nacionalne CEEPUS kancelarije.