Konkurs za upis na master akademske studije pri Univerzitetu u Kragujevcu na studijskom programu Informacione tehnologije

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2021/2022. godini upisuje studente na master akademske studije, na studijskom programu Informacione tehnologije – jednoipogodišnje master studije (90 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku.

Univerzitet u Kragujevcu RASPISUJE:

 

K O N K U R S

ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRI UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU

 

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2021/2022. godini upisuje studente na master akademske studije na sledećem studijskom programu:

 

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – jednoipogodišnje master studije (90 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku

Broj budžetskih mesta: 15

Broj samofinansirajućih mesta: 20

 

Pravo na upis imaju svi studenti koji stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na studijskom programu iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematike, računarskih nauka, mašinskog inženjerstva, organizacionih nauka, informacionih tehnologija, biomedicinskog inženjerstva ili na nekom srodnom studijskom programu.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa).

Visina školarine za samofinansirajuće studente je:

  • za državljane Republike Srbije 100.000,00 dinara.
  • za strane državljane: 3.000,00 €.

 

Prijave na konkurs primaće se od 20. septembra do 8. oktobra, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta, ulica Jovana Cvijića bb, Kragujevac.

Obrazac Prijave za konkurs se može podići u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta, a možete ga preuzeti i na ovom linku.

Svu dokumentaciju je moguće dostaviti i u elektronskoj formi, skeniranu, na mejl bojana.gerun@kg.ac.rs

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

 

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

  • popunjena prijava;
  • očitana lična karta (ili fotokopija lične karte);
  • overena kopija diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;
  • uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili overena kopija dodatka diplome;
  • dokaz o znanju engleskog jezika ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku;
  • dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 3.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12;
  • tri fotografije 3,5 x 4,5 sm.

 

Strani  državljanin  može  da  se  upiše  na  studijski  program  pod  istim  uslovima  kao i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom Univerziteta. Kandidat – strani  državljanin,  prilikom  prijavljivanja  na  Konkurs,  podnosi rešenje  o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet.

Pre  upisa  kandidat – strani  državljanin  dužan je da  Univerzitetu podnese dokaze:

- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;

- da zna srpski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na srpskom jeziku ili engleski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku.

Državljanin  Srbije  koji  je  završio  prethodno  obrazovanje u  inostranstvu  može  da konkuriše  za  upis  na  studijski  program ako ima rešenje o  priznavanju strane  visokoškolske isprave  za  nastavak  obrazovanja  na  Univerzitetu  u  Kragujevcu i  upis  konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

 

Kontakt telefon: +381 (0)34 300-425

E-pošta: bojana.gerun@kg.ac.rs

 

Raspored predmeta