Konkurs za kratki program obuke u okviru projekta Kvalitetnim kadrom do kvalitetnog softvera u školskoj 2021/2022. godini

Univerzitet u Kragujevcu, u cilju realizacije projekta Kvalitetnim kadrom do kvalitetnog softvera, raspisuje konkurs za upis 20 polaznika na kratki program obuke za softverskog testera.

            Nastava će se realizovati tokom tri meseca – počinje u drugoj polovini avgusta, a završava se u novembru, bez pauza u nastavi, kontinuirano u trajanju od 15 nedelja. Časovi se održavaju u Kragujevcu.

                Ovaj kratki program obuke predviđa plaćenu, dvomesečnu stručnu praksu. Polaznici nakon tri meseca stiču sertifikat o završenom kratkom programu obuke.

 

Kratki program obuke obuhvata sledeće predmete:

R. br.

Naziv predmeta

Polje

1.

Uvod u programiranje - Java basics

Tehničko-tehnološko

2.

Web programiranje i API integracija

Tehničko-tehnološko

3.

Baze podataka

Tehničko-tehnološko

4.

Računarske mreže

Tehničko-tehnološko

5.

Osnove testiranja softvera

Tehničko-tehnološko

6.

Principi softverskog inženjerstva

Tehničko-tehnološko

7.

Testna automatizacija

Tehničko-tehnološko

8.

Stručna praksa

Tehničko-tehnološko

            Nakon završetka ovog kratkog programa obuke polaznik je spreman da bude zaposlen kao test inženjer i da aktivno doprinese kompaniji i razvojnom timu. U ulozi test inženjera polaznik treba da razume, napravi i koristi plan testiranja, scenario testiranja, životni ciklus greške, najvažnije metodologije i tipove testiranja. Biće osposobljen da koristi savremene testne alate i primeni ih u različitim nivoima testiranja softverskih aplikacija i rešenja.

Pravo na pohađanje obuke imaju nezaposlena lica:

-od 19 do 30 godina starosti;

-sa završenom srednjom školom (IV stepen) ili koji su stekli visoko obrazovanje, kao i oni koji su u statusu studenta;

-državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice, sa prebivalištem na teritoriji grada Kragujevca ili boravište – za lica sa statusom izbeglice.

Prijavljivanje na konkurs traje od 6. do 25. jula 2022. godine.

Prijave se mogu podneti lično od 9 do 15 časova svakog radnog dana u Centru za razvoj karijere (zgrada Rektorata, Jovana Cvijića bb, II sprat) ili elektronskim putem na mejl razvojkarijere@kg.ac.rs (034 300 425).

Potrebna dokumenta:

  • Prijava na konkurs;
  • Fotokopija svedočanstava o završenim razredima srednje škole ili fotokopija diplome o  stečenom visokom obrazovanju;
  • Fotokopije svedočanstava o završenim razredima srednje škole – za studente;
  • Kopija lične karte (očitana lična karta ili fotokopija lične karte iz koje se vide podaci o prebivalištu);
  • Biografija sa motivacionim pismom (navesti i prethodna radna iskustva – ako ih kandidat ima);
  • Potvrda iz NSZ-a da je lice nezaposleno;
  • Prateća dokumentacija kojom se potvrđuje da je lice pripadnik nacionalne manjine ili iz osetljivih grupa;
  • Opciono: sertifikati o završenim obukama.

Selekcija i rangiranje kandidata za upis obaviće se u avgustu.

Kratki program obuke za softverskog testera imaće priliku da u Kragujevcu pohađa 20 polaznika. Upis je određen brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu dole navedenih parametara:

-20 polaznika koji nisu u radnom odnosu, sa završenom srednjom školom ili koji su stekli visoko obrazovanje kao i oni koji su u statusu studenta.

NAPOMENE:

1. Sa prijavljenim kandidatima obaviće se intervju, koji nosi 40% ukupnog broja poena (100 poena);

2. Ako po osnovu postignutih rezultata dva ili više kandidata imaju isti broj bodova rangiranje se obavlja prema dodatnim kriterijumima. Prednost u izbornom postupku na listi kandidata u odnosu na druge kandidate sa kojima su ostvarili isti rezultat u konkursnom postupku imaće lica iz osetljivih grupa po sledećem redosledu:

1) lica sa invaliditetom;

2) žene;

3) lica iz socijalno ugroženih porodica;

4) lica iz ruralnih područja grada Kragujevca;

5) izbegla i interno raseljena lica;

6) pripadnici nacionalnih manjina.

3. Ukoliko i po dodatnom kriterijumu lica budu isto rangirana, prednost će imati lice koje pripada u više osetljivih grupa, a ako se i po tom osnovu ne može utvrditi, prednost će imati lice sa većim brojem bodova po osnovu prosečne ocene.

KRITERIJUMI ZA RANGIRANjE KANDIDATA

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

INTERVJU SA KONKURSNOM KOMISIJOM

Prosečna ocena u srednjoj školi / na fakultetu

Srednja škola:

od 2,00 do 2,49 –  10 poena

od 2,50 do 3,49 – 20 poena

od 3,50 do 4,49 – 30 poena

do 4,50 do 5,00 – 40poena

Fakultet:

od 6,00 do 7,00 – 10 poena

od 7, 10 do 8,00 – 20 poena

od 8,10 do 9,00 – 30 poena

od 9,10 do 10,00 – 40 poena

40 poena

Motivacija za pohađanje programa

maks. 10 poena

Kompatibilnost obrazovnog profila kandidata sa oblastima koje se tiču računarskih nauka, organizacionih nauka, informacionih tehnologija i sl.

5 poena

Funkcionalne kompetencije (digitalna pismenost, poslovna komunikacija, strani jezici, analitičnost, preciznost, stvaralački doprinos u analizi podataka i rešavanju problema, jasnoća u iznošenju ličnog stava i mišljenja itd.).

maks. 10 poena

Nepostojanje prethodnog radnog iskustva

5 poena

Ponašajne kompetencije (upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet).

maks. 10 poena

Posedovanje određenih licenci, sertifikata i sl.

10 poena

Planovi nakon završene obuke - (samo)inicijativa, prekvalifikacija...

maks. 10 poena

Konkurs sprovodi konkursna komisija. Po isteku roka za podnošenje prijava na konkurs, komisija pregleda sve prispele prijave i na osnovu podataka iz prijava sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove pohađanje kratkog programa obuke i među njima sprovodi izborni postupak. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome kada će se održati intervju kandidata sa konkursnom komisijom.