Veštačka inteligencija – treći konkursni rok za upis na master akademske studije pri Univerzitetu u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2022/2023. godini upisuje studente na master akademske studije na sledećem studijskom programu:

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA – dvogodišnje master studije (120 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku

Broj budžetskih mesta: 5

Nakon završenih master studija student stiče akademski naziv Master inženjer veštačke inteligencije.

 

USLOVI UPISA

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili osnovne akademske studije u obimu od najmanje 120 ESPB na studijskom programu iz oblasti tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa).

Visina školarine za samofinansirajuće studente je:

  • za državljane Republike Srbije 150.000,00 dinara.
  • za strane državljane: 3.000,00 €.

 

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani  državljanin  može  da  se  upiše  na  studijski  program  pod  istim  uslovima  kao i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom Univerziteta. Kandidat – strani  državljanin,  prilikom  prijavljivanja  na  Konkurs,  podnosi rešenje  o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Pre  upisa  kandidat – strani  državljanin  dužan je da  Univerzitetu podnese dokaze:

- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;

- da zna srpski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na srpskom jeziku ili engleski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku.

Državljanin  Srbije  koji  je  završio  prethodno  obrazovanje u  inostranstvu  može  da konkuriše  za  upis  na  studijski  program ako ima rešenje o  priznavanju strane  visokoškolske isprave  za  nastavak  obrazovanja  na  Univerzitetu  u  Kragujevcu i  upis  konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

 

POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA I UPISA KANDIDATA

Prijave na konkurs primaće se od 27. oktobra do 3. novembra, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta, ulica Jovana Cvijića bb, Kragujevac.

Obrazac Prijave za konkurs se može podići u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta, a možete ga preuzeti i na ovom linku.

Svu dokumentaciju je moguće dostaviti i u elektronskoj formi, skeniranu, na mejl razvojkarijere@kg.ac.rs

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

  • popunjena prijava;
  • očitana lična karta (ili fotokopija lične karte);
  • overena kopija diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;
  • uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili overena kopija dodatka diplome;
  • dokaz o znanju engleskog jezika ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku;
  • dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 5.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12;
  • tri fotografije 3,5 x 4,5 sm.

Kontakt telefon: +381 (0)34 300-425

E-pošta: razvojkarijere@kg.ac.rs

Knjiga predmeta

Ishodi studijskog programa: osposobljavanje studenata za uspešno obavljanje poslova koji zahtevaju vladanje različitim oblastima veštačke inteligencije, mašinskog učenja, programiranja; poznavanje i sposobnost korišćenja postojećih, kao i razumevanje i razvoj novih algoritama; prilagođavanje specifičnim zahtevima različitih oblasti ljudskog delovanja (industrija, poljoprivreda, zdravstvo, državna uprava, prosveta) u kojima će svoja znanja primenjivati; razumevanje i usvajanje naprednih metoda u oblastima: analize i obrade podataka, zaštite podataka, veštačke inteligencije, mašinskog i dubokog učenja, distribuiranog računarstva i njihove primene, virtuelne realnosti, kao i metoda i veština u oblasti razvoja, testiranja i isporuke softvera.

Ciljevi studijskog programa: edukacija studenata u najbrže rastućim oblastima: nauka o podacima, mašinsko učenje, obrada velikih skupova podataka, računarski vid, sistemi za podršku odlučivanju, bioinformatika, inteligentni informacioni sistemi; praćenje trendova u svim oblastima veštačke inteligencije; direktno povezivanje studenata sa privredom, posebno sa kompanijama koje se bave veštačkom inteligencijom.

Student stiče sledeće kompetencije: visoko specijalizovano poznavanje i razumevanje različitih oblasti veštačke inteligencije, kao i sposobnost njihovog povezivanja, razumevanje principa razvoja, testiranja i distribucije rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji; sposobnost razvoja softverskih proizvoda koji uključuju: implementaciju algoritama dubokog učenja, obradu (velikih količina) podataka, zaštitu podataka, prediktivnu analitiku, obradu slika i 3D grafiku, primenu mašinskog i dubokog učenja; sposobnost razvoja i primene algoritama veštačke inteligencije u cilju kreiranja inovativnih rešenja u različitim oblastima primene, kao što su bioinformatika, virtuelna realnost itd.

Po završetku programa student će moći: da koristi najnovije tehnologije, alate, softvere i kompjuterske platforme; da primeni najnovije koncepte i tehničku praksu u tehnologijama obrade podataka, mašinskog učenja, dubokog učenja, kompjuterskog vida; da dizajnira, razvije i primeni napredne sisteme i softvere zasnovane na veštačkoj inteligenciji, uz primenu najbolje prakse i standarda koje uvažava industrija.

Glavne oblasti: mašinsko inženjerstvo i računarske nauke.