КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – ВЕБ ДИЗАЈН, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Универзитет у Крагујевцу у школској 2023/2024. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

ВЕБ ДИЗАЈН – једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)

Број самофинансирајућих места: 20

Након завршених мастер студија студент стиче академски назив Мастер веб дизајнер.

 

УСЛОВИ УПИСА

Право на упис имају сви студенти који су стекли високо образовање најмање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ на студијском програму из области друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука, из области уметности.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу:

- просечне оцене на претходним студијама (50 бодова),

- биографије, мотивационог писма и (уколико је доступна) препоруке (30 бодова)

- и разговора са кандидатима (20 бодова).

Мотивационо писмо уз пожељну препоруку на основу школовања или професионалне сарадње и биографија (СУ) достављају се уз пријаву на конкурс.

У мотивационом писму (обима до 5000 словних места, рачунајући слова, знакове и размаке), кандидат треба да образложи своје интересовање за веб дизајн. У оквиру пријемног испита биће обављен разговор са кандидатима о њиховој мотивацији за веб дизајн и обављање дизајнерских послова, о претходном радном искуству, као и о конкретној мотивацији за уписивање мастер програма. Интервјуом комисија процењује и знања и умећа кандидата која су предуслов за похађање овог студијског програма.

Висина школарине је:

  • за држављане Републике Србије 98.000,00 динара.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА И УПИСА КАНДИДАТА

Пријаве на конкурс примаће се од  18. до 29. септембра 2023. године:

- лично, у Центру за развој каријере и саветовање студента,  улица Лицеја Кнежевине Србије бр. 1А

- лично, у просторијама Службе за студентска и наставна питања Факултета педагошких наука у Јагодини, улица Милана Мијалковића 14, Јагодина

- електронским путем, достављањем скениране документације, на имејл адресу: prijеmnimaster23@pefja.kg.ac.rs и studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Образац Пријаве за конкурс се може преузети у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента (Универзитет у Крагујевцу), у Служби за студентска и наставна питања (Факултет педагошких наука, Јагодина), а можете га преузети и на овом линку: https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/07/Prijavni-list-MASVD-2023.pdf.

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

Пријемни испит (интервју): 30. септембра 2023. године, у 10 часова на Факултету педагошких наука у Јагодини.

Прелиминарна ранг листа: до 4. октобра 2023. године.

Коначна ранг листа: до 6. октобра 2023. године.

Упис: 9. и 10. октобра 2023. године, од 9 до 14 часова.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, уместо њега право на упис стиче следећи кандидат на ранг листи. Упис тих кадидата обавиће се 11. октобра 2023. године у времену од 9 до 12 часова.

 

Потребна документа за пријаву на конкурс:

  • попуњена пријава;
  • очитана лична карта (или фотокопија личне карте);
  • оверена копија дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;
  • уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатка дипломе;
  • доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 5.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;
  • три фотографије 3,5 x 4,5 сm;
  • мотивационо писмо уз пожељну препоруку на основу школовања или професионалне сарадње;
  • биографија (СV кандидата)

 

Контакт телефон: + 381 (0)35 8223 805 лок. 109, +381 (0)34 300-425

Е-пошта: prijеmnimaster23@pefja.kg.ac.rs и studentska.sluzba@kg.ac.rs.

 

Контакт за питања везана за садржај и исходе студијског програма: руководилац студијског програма, професор Слободан Штетић (+381 (0)65 2090400).

На захтев служби Факултета кандидат мора доставити фотокопију дозволе за рад претходног факултета за извођење студијског програма у време уписа на студије првог степена.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМА:

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Struktura-programa-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

Књига предмета

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Knjiga-predmeta-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

 

Исход студијског програма: усвајање теоријских знања и практично оспособљавање за самостално креирање веб-страница, као и дизајнирање њихових саставни елемената.

Циљ студијског програма: развијање компетенција за ефективан и ефикасан дизајн веб-сајтова кроз изучавање обавезних и изборних предмета и реализовање праксе; разумевање светских трендова савремених веб-технологија; практично оспособљавање за коришћење различитих програмских пакета и алата за обраду текста, слике, видео и звучних садржаја; практично овладавање техникама графике и упознавање са основним елементима снимања дигиталним фотоапаратима и обрадом фотографија; оспособљавање за самостално дизајнирање и креирање статичких и динамичких веб-страница.

Студент стиче следеће компетенције: разумевање и критичко преиспитивање теорије и праксе веб дизајна; успостављање правца развоја и управљање развојем веб-страница; ефикасно управљање анализом, пројектовањем, дизајнирањем веб-сајтова; развој и израда квалитетних материјала за веб, дизајнерских решења и програма на предњем и задњем крају веб-сајта; планирање и контролисање квалитета рада веб-сајта.

По завршетку програма студент ће моћи да: влада техникама графичког дизајна; познаје основне елементе снимања дигиталним фотоапаратима и обраде фотографије; управља планирањем, пројектовањем и развојем веб садржаја; дизајнира интерфејс; самостално дизајнира и креира статичке и динамичке респонзивне веб-странице; развија програме на предњем и задњем крају сајта користећи кодове попут HTML, XML, CSS, javascript, PHP, MySQl.

Главне области: примењене уметности и дизајн и рачунарске науке.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни  држављанин  може  да  се  упише  на  студијски  програм  под  истим  условима  као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета. Кандидат – страни  држављанин,  приликом  пријављивања  на  Конкурс,  подноси решење  о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Пре  уписа  кандидат – страни  држављанин  дужан је да  Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

- да зна српски језик ако се определи да слуша наставу на српском језику

Држављанин  Србије  који  је  завршио  претходно  образовање у  иностранству  може  да конкурише  за  упис  на  студијски  програм ако има решење о  признавању стране  високошколске исправе  за  наставак  образовања  на  Универзитету  у  Крагујевцу и  упис  конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.