KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – VEB DIZAJN, ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2023/2024. godini upisuje studente na master akademske studije na sledećem studijskom programu:

VEB DIZAJN – jednogodišnje master studije (60 ESPB)

Broj samofinansirajućih mesta: 20

Nakon završenih master studija student stiče akademski naziv Master web dizajner.

 

USLOVI UPISA

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na studijskom programu iz oblasti društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka, iz oblasti umetnosti.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu:

- prosečne ocene na prethodnim studijama (50 bodova),

- biografije, motivacionog pisma i (ukoliko je dostupna) preporuke (30 bodova)

- i razgovora sa kandidatima (20 bodova).

Motivaciono pismo uz poželjnu preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje i biografija (SU) dostavljaju se uz prijavu na konkurs.

U motivacionom pismu (obima do 5000 slovnih mesta, računajući slova, znakove i razmake), kandidat treba da obrazloži svoje interesovanje za web dizajn. U okviru prijemnog ispita biće obavljen razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za web dizajn i obavljanje dizajnerskih poslova, o prethodnom radnom iskustvu, kao i o konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa. Intervjuom komisija procenjuje i znanja i umeća kandidata koja su preduslov za pohađanje ovog studijskog programa.

Visina školarine je:

  • za državljane Republike Srbije 98.000,00 dinara.

 

POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA I UPISA KANDIDATA

Prijave na konkurs primaće se od  18. do 29. septembra 2023. godine:

- lično, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta,  ulica Liceja Kneževine Srbije br. 1A

- lično, u prostorijama Službe za studentska i nastavna pitanja Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, ulica Milana Mijalkovića 14, Jagodina

- elektronskim putem, dostavljanjem skenirane dokumentacije, na imejl adresu: prijemnimaster23@pefja.kg.ac.rs i studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Obrazac Prijave za konkurs se može preuzeti u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta (Univerzitet u Kragujevcu), u Službi za studentska i nastavna pitanja (Fakultet pedagoških nauka, Jagodina), a možete ga preuzeti i na ovom linku: https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2023/07/Prijavni-list-MASVD-2023.pdf.

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

Prijemni ispit (intervju): 30. septembra 2023. godine, u 10 časova na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Preliminarna rang lista: do 4. oktobra 2023. godine.

Konačna rang lista: do 6. oktobra 2023. godine.

Upis: 9. i 10. oktobra 2023. godine, od 9 do 14 časova.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, umesto njega pravo na upis stiče sledeći kandidat na rang listi. Upis tih kadidata obaviće se 11. oktobra 2023. godine u vremenu od 9 do 12 časova.

 

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

  • popunjena prijava;
  • očitana lična karta (ili fotokopija lične karte);
  • overena kopija diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;
  • uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili overena kopija dodatka diplome;
  • dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 5.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12;
  • tri fotografije 3,5 x 4,5 sm;
  • motivaciono pismo uz poželjnu preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje;
  • biografija (SV kandidata)

 

Kontakt telefon: + 381 (0)35 8223 805 lok. 109, +381 (0)34 300-425

E-pošta: prijemnimaster23@pefja.kg.ac.rs i studentska.sluzba@kg.ac.rs.

 

Kontakt za pitanja vezana za sadržaj i ishode studijskog programa: rukovodilac studijskog programa, profesor Slobodan Štetić (+381 (0)65 2090400).

Na zahtev službi Fakulteta kandidat mora dostaviti fotokopiju dozvole za rad prethodnog fakulteta za izvođenje studijskog programa u vreme upisa na studije prvog stepena.

 

STRUKTURA PROGRAMA:

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Struktura-programa-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

Knjiga predmeta

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/07/Knjiga-predmeta-MAS-Veb-dizajn-22.pdf

 

Ishod studijskog programa: usvajanje teorijskih znanja i praktično osposobljavanje za samostalno kreiranje web-stranica, kao i dizajniranje njihovih sastavni elemenata.

Cilj studijskog programa: razvijanje kompetencija za efektivan i efikasan dizajn web-sajtova kroz izučavanje obaveznih i izbornih predmeta i realizovanje prakse; razumevanje svetskih trendova savremenih web-tehnologija; praktično osposobljavanje za korišćenje različitih programskih paketa i alata za obradu teksta, slike, video i zvučnih sadržaja; praktično ovladavanje tehnikama grafike i upoznavanje sa osnovnim elementima snimanja digitalnim fotoaparatima i obradom fotografija; osposobljavanje za samostalno dizajniranje i kreiranje statičkih i dinamičkih web-stranica.

Student stiče sledeće kompetencije: razumevanje i kritičko preispitivanje teorije i prakse web dizajna; uspostavljanje pravca razvoja i upravljanje razvojem web-stranica; efikasno upravljanje analizom, projektovanjem, dizajniranjem web-sajtova; razvoj i izrada kvalitetnih materijala za web, dizajnerskih rešenja i programa na prednjem i zadnjem kraju web-sajta; planiranje i kontrolisanje kvaliteta rada web-sajta.

Po završetku programa student će moći da: vlada tehnikama grafičkog dizajna; poznaje osnovne elemente snimanja digitalnim fotoaparatima i obrade fotografije; upravlja planiranjem, projektovanjem i razvojem web sadržaja; dizajnira interfejs; samostalno dizajnira i kreira statičke i dinamičke responzivne web-stranice; razvija programe na prednjem i zadnjem kraju sajta koristeći kodove poput HTML, XML, CSS, javascript, PHP, MySQl.

Glavne oblasti: primenjene umetnosti i dizajn i računarske nauke.

 

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani  državljanin  može  da  se  upiše  na  studijski  program  pod  istim  uslovima  kao i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom Univerziteta. Kandidat – strani  državljanin,  prilikom  prijavljivanja  na  Konkurs,  podnosi rešenje  o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Pre  upisa  kandidat – strani  državljanin  dužan je da  Univerzitetu podnese dokaze:

- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;

- da zna srpski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na srpskom jeziku

Državljanin  Srbije  koji  je  završio  prethodno  obrazovanje u  inostranstvu  može  da konkuriše  za  upis  na  studijski  program ako ima rešenje o  priznavanju strane  visokoškolske isprave  za  nastavak  obrazovanja  na  Univerzitetu  u  Kragujevcu i  upis  konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.