КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – ПСИХОЛОГИЈА, ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Универзитет у Крагујевцу у школској 2023/2024. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

ПСИХОЛОГИЈА – једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) на српском језику.

Број буџетских места: 14

Број самофинансирајућих места: 13

Након завршених мастер студија студент стиче академски називМастер психолог

 

УСЛОВИ УПИСА

Право на упис имају кандидати који су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова у току основних академских студија из области психолошких наука. Лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, имају право на упис на мастер академске студије, и то лица која имају стечено високо образовање завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара из области психолошких наука.

Упис на студијски програм одређен је бројем расположивих места и рангирањем кандидата на листи која се утврђује на основу резултата претходно завршеног школовања (постигнут просек на претходном нивоу студија, дужине трајања студија) и успеха на пријемном испиту.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је:

• за држављане Републике Србије 100.000,00 динара.

• за стране држављане: 2.000,00 €.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит одржаће се у четвртак 12. октобра у 11 часова у Семинар сали Правног факултета у Крагујевцу.

Испит траје 90 минута и кандидати полажу тест за модул који су пријавили. Тест се састоји од 20 питања са више понуђених одговора.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације.

Више информација о литератури и поступку можете наћи на следећем линку.

Након завршеног полагања пријемног испита, утврђује се и објављује прелиминарна ранг листа кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, на огласној табли и интернет страни студијског програма. Коначна ранг листа биће објављена 14. октобра на огласној табли и интернет страни студијског програма.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом о високом образовању и општим актом Универзитета.

Страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Пре уписа кандидат – страни држављанин дужан је да Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

- да зна српски језик.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Крагујевцу и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА И УПИСА КАНДИДАТА

Пријаве на конкурс примаће се од 05. до 06. октобра, у Центру за развој каријере и саветовање студента, улица Лицеја Кнежевине Србије бр. 1А, Крагујевац.

Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Центра за развој каријере и саветовање студента, а можете га преузети и на овом линку.

Сву документацију је могуће доставити и у електронској форми, скенирану, на мејл studentska.sluzba@kg.ac.rs

Ако кандидат достави документацију у електронској форми, у обавези је да, ако испуни услове за упис, приликом уписа достави сву документацију тражену Конкурсом у оригиналу или у овереној копији.

 

Потребна документа за пријаву на конкурс:

• попуњена пријава;

• очитана лична карта (или фотокопија личне карте);

• оверена копија дипломе (уверења) о завршеним претходним нивоима студијама;

• уверење о положеним испитима током претходних нивоа студија или оверена копија додатка дипломе;

• доказ о уплати трошкова за спровођење конкурса у висини од 7.000,00 динара, који се уплаћује на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12;

• три фотографије 3,5 x 4,5 сm.

 

Контакт телефон: +381 (0)34 300-425

Контакт мејл: psihologijakg@kg.ac.rs