KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – PSIHOLOGIJA, ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2023/2024. godini upisuje studente na master akademske studije na sledećem studijskom programu:

PSIHOLOGIJA – jednogodišnje master studije (60 ESPB) na srpskom jeziku.

Broj budžetskih mesta: 14

Broj samofinansirajućih mesta: 13

Nakon završenih master studija student stiče akademski nazivMaster psiholog

 

USLOVI UPISA

Pravo na upis imaju kandidati koji su ostvarili najmanje 240 ESPB bodova u toku osnovnih akademskih studija iz oblasti psiholoških nauka. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, imaju pravo na upis na master akademske studije, i to lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara iz oblasti psiholoških nauka.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija) i uspeha na prijemnom ispitu.

Visina školarine za samofinansirajuće studente je:

• za državljane Republike Srbije 100.000,00 dinara.

• za strane državljane: 2.000,00 €.

 

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit održaće se u četvrtak 12. oktobra u 11 časova u Seminar sali Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Ispit traje 90 minuta i kandidati polažu test za modul koji su prijavili. Test se sastoji od 20 pitanja sa više ponuđenih odgovora.

Kandidat na prijemni ispit donosi potvrdu koja se dobija prilikom prijavljivanja i ličnu kartu ili pasoš radi identifikacije.

Više informacija o literaturi i postupku možete naći na sledećem linku.

Nakon završenog polaganja prijemnog ispita, utvrđuje se i objavljuje preliminarna rang lista kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima, na oglasnoj tabli i internet strani studijskog programa. Konačna rang lista biće objavljena 14. oktobra na oglasnoj tabli i internet strani studijskog programa.

 

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom Univerziteta.

Strani državljanin, prilikom prijavljivanja na Konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Pre upisa kandidat – strani državljanin dužan je da Univerzitetu podnese dokaze:

- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;

- da zna srpski jezik.

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Kragujevcu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

 

POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA I UPISA KANDIDATA

Prijave na konkurs primaće se od 05. do 06. oktobra, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta, ulica Liceja Kneževine Srbije br. 1A, Kragujevac.

Obrazac Prijave za konkurs se može podići u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta, a možete ga preuzeti i na ovom linku.

Svu dokumentaciju je moguće dostaviti i u elektronskoj formi, skeniranu, na mejl studentska.sluzba@kg.ac.rs

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

 

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

• popunjena prijava;

• očitana lična karta (ili fotokopija lične karte);

• overena kopija diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;

• uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili overena kopija dodatka diplome;

• dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 7.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12;

• tri fotografije 3,5 x 4,5 sm.

 

Kontakt telefon: +381 (0)34 300-425

Kontakt mejl: psihologijakg@kg.ac.rs