KONKURS ZA NASTAVNI KADAR UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERAZMUS+ KA171 PROGRAMA

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: Projekti za individualnu mobilnost zaposlenih finansirani iz sredstava EU (KA171 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost nastavnog kadra:

Na konkurs se može prijaviti nastavni kadar svih članica Univerziteta u Kragujevcu, a dostupne su stipendije za sledeće zemlje:

 • Albanija – 1 stipendija
 • Alžir – 2 stipendije
 • Meksiko – 2 stipendije
 • Tadžikistan – 1 stipendija
 • Egipat – 1 stipendija
 • Ukrajina – 1 stipendija

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

       ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 31. OKTOBAR 2023. U 15 ČASOVA

Konkurs je otvoren za realizaciju mobilnosti na sledećim univerzitetima

ZEMLjA

UNIVERZITET

STUDIJSKA OBLAST

Albanija

Universiteti i Vlorës Ismail Qemali

0230: Languages, not further defined

Alžir

Universite d El Oued

0230: Languages (English, French)

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0710: Engineering and Engineering Trades

Universite Setif 2

0230: Languages (English, French)

Universite de Mostaganem

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0710: Engineering and Engineering Trades

0230: Languages (English, French)

Universite de Tizi Ouzou

0230: Languages (English, French)

0710: Engineering and Engineering Trades

Universite des Sciences et de la Technologie D'oran

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0710: Engineering and Engineering Trades

Université D'adrar

0230: Languages (English, French)

Hassiba Benbouali University of Chlef

0710: Engineering and Engineering Trades

Ukrajina

Ivan Franko National University of Lviv

0232: Literature and linguistics Serbian language and Literature, literature and linguistics, fashion, interior and industrial design, fine arts

Egipat

Cairo University

0510: Biological and related sciences

Meksiko

Universidad del Caribe

1015: Travel, tourism and leisure

Tadžikistan

Tajik State University of Commerce

0230: Languages

0610: Information and Communication Technologies (ICTs)

0311: Economics

Važne napomene:

 1. Mobilnost zaposlenih realizovaće se u skladu sa dogovorom sa institucijom-domaćinom, a najkasnije do 1. juna 2024. godine.
   
 2. Kandidati imaju pravo prijave na najviše dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju kandidat je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o mobilnosti za obe institucije. Kandidat može dobiti stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
   
 3. Ukoliko se kandidat prijavi na više konkursa, raspisanih u zimskom semestru akademske 2023/2024. godine, mobilnost može realizovati samo u okviru jednog poziva.
   
 4. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B2. Na sledećem LINK-u možete preuzeti formu.
   
 5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata koja se objavljuje na sajtu Univerziteta u Kragujevcu. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
   
 6. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
   
 7. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o  stipendijama i dodatne napomene

Dnevni iznos stipendije Putni troškovi

180 EUR

Iznos finansijske podrške za putne troškove zavisi od udaljenosti između Univerziteta u Kragujevcu i željene institucije.

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA171. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
 • Putni troškovi su pokriveni Erazmus+ KA171 programom. Selektovani kandidati imaju pravo na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, odnosno maksimalnog Erazmus+ iznosa za to namenjenog (Distance Calculator).
 • Ukoliko je selektovani kandidat osoba sa invaliditetom, kandidat može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Dodatne informacije možete pronaći OVDE.
 • Kandidati koji se opredele za „zeleno putovanje“, odnosno način putovanja  koji dominantno  koristi prevozna sredstva sa malim zagađenjem (npr. voz, autobus, ili putovanje jednim automobilom više učesnika u mobilnosti) imaju pravo na dodatna sredstva za putne troškove  u zavisnosti od udaljenosti mesta odredišta.

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmuska107@kg.ac.rs

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.