Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија Спорт, здравље и биоинжењеринг

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија Спорт, здравље и биоинжењеринг за стицање стручног назива аналитичар и тренер у спорту

 • 40 студената који сами финансирају школарину на српском и енглеском језику [1]

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних академских студија може се уписати лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, свих смерова и свих струка, које положи пријемни испит. Код свих кандидата вршиће се утврђивање здравственог и телесног статуса од стране овлашћене лекарске комисије.

Уколико постоје контраиндикације за студирање кандидат не може приступити полагању пријемног испита. Кандидат који свесно прикрије своје здравствено стање одговоран је за евентуалне последице, ако се то утврди током пријемног испита, кандидат се одстрањује приликом полагања. Комисији је такође потребно доставити уверење о општој здравственој способности које издаје овлашћена здравствена установа.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

према роковима датим у заједничком КОНКУРСУ за упис студената у прву годину основних студија, у школској 2024/2025. години.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата се утврђује на основу јединствене ранг листе. Ранг листа се формира на основу:

 1. ОПШТЕГ УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ
 2. РЕЗУЛТАТА ПОСТИГНУТИХ НА ИСПИТУ ЗА ПРОВЕРУ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

Максималан број поена који се може остварити вредновањем свих активности је 100. Успех постигнут у средњем образовању вреди 40 поена и рачуна се множењем збира средњих оцена у све четири године са 2. [(5+5+5+5)х2= 40]

Испит се вреднује са 60 поена и укључује тест опште информисаности (20 поена) и моторичке тестове у изабраном спорту (40 поена). Пријемни испит садржи процену технике изабраног спорта [кошарка (додавање и пријем лопте, вођење лопте са променом правца, двокорак, скок шут), фудбал (примање и додавање, вођење лопте са променом правца, жонглирање, шут на гол левом и десном ногом), одбојка (игра прстима, сервис, смеч, чекић), рукомет (додавање и пријем лопте, вођење са променом правца, скок шут са дистанце), атлетика (све дисциплине ходање, спринтерско трчање, скок у даљ, скок у вис, бацање кугле), плес (латиноамерички плес), борења (карате – избор кате, бокс – кретање, одбрана, ударци и спаринг), џудо (спаринг), тенис (сервис, форхенд, бекхенд), гимнастика (партер – минимум 6 елемента)].

 

КАТЕГОРИСАНИ СПОРТИСТИ

Категорисани спортисти имају право на ослобађање полагања теста моторичких способности, у складу са оствареним спортским резултатом.

 • Категоризацију врши комисија Универзитета према Правилнику о националној категоризацији врхунских спортиста Министарства омладине и спорта Републике Србије и Правилнику о критеријумима за категоризацију спортиста Спортског савеза Србије.
 • Кандидати који су стекли статус врхунски спортиста (имена наведена у публикацији Спортског савеза Србије о категоризацији) или спортиста I јуниорског разреда (спортисти који су наступали за јуниорску репрезентацију Републике Србије на Олимпијским играма за младе, Светском првенству, Европском првенству, Првенству Балкана или Првенству Медитерана или спортисти који су освојили једну од медаља на Првенству Балкана, Првенству Медитерана или спортисти освајачи I места на првенству Републике Србије за јуниоре) имају право на ослобађање полагања теста моторичких способности и добијају максималан број поена,
 • При категоризацији спортиста I јуниорског разреда рачунају се спортски резултати постигнути у последње две године.
 • Приликом категоризације не узимају се у обзир учешћа у репрезентацији на ОПЕН такмичењима, пријатељским утакмицама, турнирима, куповима, првенства других група (дивизија) и слично.

Кандидати су дужни да приликом пријаве на конкурс доставе документацију којом доказују остварене спортске резултате.

Приликом пријаве на конкурс кандидат је обавезан да попуни формулар - захтев за признавање категорије и нагласи којег полигона жели да буде ослобођен.

 

Школарина за домаће студенте износи 100.000,00 динара

Школарина за стране студенте износи 4.000,00 евра

Накнада за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита и тестова способности износи 10.000,00 динара, уплаћује се на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12.

Пријављивање кандидата ће се вршити у периоду од 17.06.2024. године до 26.06.2024. године, у Центру за развој каријере, ул. Лицеја Кнежевине Србије 1А, Крагујевац.

Сву документацију је могуће доставити у електронској форми, скенирану, на мејл: studentska.sluzba@kg.ac.rs.

Кандидати који пријаву доставе на мејл дужни су да оргинал пријаве и документације понесу са собом приликом полагања теста опште информисаности.

Полагање теста опште информисаности биће дана 01.07.2024. године

О датуму и месту полагања тестова способности пријављени кандидати биће благовремено обавештени.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид следеће документе:

 1. пријавни лист (може се преузети на овом линку);
 2. фотокопија извода из матичне књиге рођених
 3. сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања (оригинал и копије);
 4. лекарско уверење са мишљењем о способности за студије на Универзитету (не старије од 6 месеци);
 5. захтев за ослобађање теста моторичких способности (може се преузети на овом линку) и доказ о спортском статусу, (изузев врхунских спортиста чија су имена наведена у публикацији Спортског савеза Србије о категоризацији) – потврда матичног савеза у којој је наведено у којој категорији је спортиста сврстан и фотокопија дипломе или записника која потврђује резултат на основу кога је спортиста сврстан у одређену категорију.

НАПОМЕНА: Врхунски спортисти треба да пријаве свој статус како би остварили право на ослобађање.

 1. доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности и способности.
 2. уверење о познавању енглеског језика ако се пријаве да слушају наставу на енглеском језику.
 3. решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре).

Кандидати-страни држављани, приликом пријаве, достављају нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању или потврду Министарства просвете да је започета нострификација њихових средњошколских докумената стечених у иностранству,

 • уверење да владају српским језиком, ако желе да слушају наставу на српском језику
 • превод извода из матичне књиге рођених;
 • страни држављани сами финансирају своје школовање.

У свему што није одређено овим конкурсом примењиваће се одредбе Заједничког конкурса.

 

[1] Студије на енглеском језику ће се изводити ако се пријави минимално 10 кандидата