Конкурс за упис кандидата на мастер академске студије и докторске академске студије Универзитета у Крагујевцу за школску 2015/2016. годину

На основу члана 83. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење и 68/2015) и члана 138. Статута Универзитета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу расписује обједињени

КОНКУРС
ЗА УПИС КАНДИДАТА НА MAСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ


Универзитет у Крагујевцу у школској 2015/2016. години уписаће студенте у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија.

Студијски програми мастер академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова. Докторске академске студије трају три године (180 ЕСПБ). Пријаве на конкурс подносе се преко студентске службе факултета на којима се студијски програми изводе.

Детаљан увид у студијске програме је дат у прилогу, док ближе услове конкурса можете добити директно од факултета.

Документи:

Текст конкурса