Međunarodna saradnjaMeđunarodna saradnja, kao prioritetna delatnost Univerziteta u Kragujevcu se temelji na uspostavljanju i razvijanju saradnje sa stranim univerzitetima i međunarodnim organizacijama koje se bave visokim obrazovanjem. Tokom poslednjih godina Univerzitet u Kragujevcu je ponosan na širenje mreže međuuniverzitetske saradnje i do sada je potpisao bilateralne ugovore o saradnji sa oko 60 univerziteta širom Evrope i sveta. Ovi ugovori predstavljaju osnovu za mobilnost studenata i nastavnika, njihovo stručno i naučno usavršavanje, kao i proširivanje i produbljivanje međunarodne saradnje u pravcu razvoja integrisanih programa studiranja i istraživanja.

Univerzitet u Kragujevcu realizuje svoje međunarodne aktivnosti i kroz svoje članstvo u Evropskoj Asocijaciji Univerziteta, Balkanskoj rektorskoj konferenciji, UNESKO-voj mreži univerziteta i drugim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja.

Univerzitet u Kragujevcu aktivno aplicira i pruža podršku svojim članicama za učešće u međunarodnim obrazovnim i istraživačkim programima: ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, WUS Austria, COST, HORIZON 2020 i dr.

Sledeći Bolonjske principe u visokom obrazovanju, Univerzitet u Kragujevcu organizuje trening-seminare i promotivne aktivnosti u cilju unapređivanja i usklađivanja našeg obrazovnog procesa sa evropskim visokoobrazovnim standardima. Univerzitet u Kragujevcu neguje saradnju i sa vladama stranih država, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama koje pružaju podršku univerzitetu u obezbeđivanju sredstava za stipndiranje studenata, mobilnost profesora, nabavku materijalnih sredstava za unapređivanje visokoškolske nastave, kao i sredstava za naučna istraživanja i razvoj obrazovnog procesa.