Акредитација Универзитета у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу је акредитован. Уверење о акредитацији је издато 14. 11. 2014. године.

Уверење о акредитацији (14.11.2014.)
Уверење о акредитацији - документ
Одлука о акредитацији
Одлука о акредитацији за обављање научноистраживачке делатности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТA У КРАГУЈЕВЦУ 2014.

   Захтев за акредитацију: Захтев

      Прилози:
      1. Акт о основању
      2. Одлука о испуњености услова
      3. Дозвола за рад
      4. Уверење о акредитацији
      6. Одлука о избору органа пословођења
      7. Упис у Регистар трговинског суда
      7.1 Решење о допуни делатности
      7.2 Решење о упису органа пословођења
      8. Статут Универзитета у Крагујевцу

   Увод: Увод

   Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе
   Стандард 2: Планирање и контрола
   Стандард 3: Организација и управљање
   Стандард 4: Студије
   Стандард 5: Научноистраживачки и уметничко истраживачки рад
   Стандард 6: Наставно особље
   Стандард 7: Ненаставно особље
   Стандард 8: Студенти
   Стандард 9: Простор и опрема
   Стандард 10: Библиотека, уџбеници и информациона подршка
   Стандард 11: Извори финансирања високошколске установе
   Стандард 12: Унутрашњи механизми за осигурање квалитета
                              Извештај о самовредновању
   Стандард 13: Јавност у радуАРХИВА:

Акредитација Универзитета у Крагујевцу 2009. године

Уверење о акредитацији (PDF)
Документација о акредитацији (ZIP)