Опште о програмима финансирања


О ПРОГРАМУ

Еразмус+ је програм Европске уније који у периоду од 2014. до 2020. године покрива пројекте сарадње у области образовања, младих и спорта. Програм пружа подршку пројектима сарадње између институција, преко којих се стварају могућности да и појединци учествују.

Пројекти који припадају Еразмус+ програму сврстани су у три кључне активности и два посебна дела:

 1. Кључна активност 1 (КА1 Learning mobility of individuals) обухвата пројекте који се односе на мобилност у области образовања И младих.
 2. Кључна активност 2 (КА2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices) се односи на различите врсте пројеката институционалне сарадње у областима образовања, младих и спорта.
 3. Кључна активност 3 (КА3 Support for policy reform) обезбеђује финансирање за пројекте који подржавају унапређење образовних политика и политика које се односе на младе.

Издвојени (засебни) делови програма су Жан Моне, односно активности подршке изучавању, истраживању и анализама европских интеграција, као и део за Спорт.

Земље које могу учествовати у програму деле се на програмске и партнерске:

 • Програмске земље су све земље Европске уније, као и Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Турска, Северна Македонија и Србија која је од 2019. године као програмска земља пуноправна учесница у свим деловима програма.
 • Партнерске земље су пре свега земље региона које окружују Европску унију, али и за све друге земље света.

За промовисање и праћење Еразмус+ пројеката у Србији (за децентрализоване делове програма) надлежна је Национална Еразмус+ канцеларија у Србији.

Сви детаљи о појединачним позивима налазе се у Програмском водичу за 2020. годину.


Напомена:

У конкурсном року за 2020. годину потребно је да све високошколске институције из Србије поседују Еразмус повељу за високо образовање (ECHE) да би оствариле право учешћа у Еразмус+ програму. Универзитет у Крагујевцу је Еразмус повељу званично добио 24. октобра 2018. године.

Како би могле да учествују у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, све организације морају имати OID (за централизоване акције, преко Европске комисије) и PIC број (за децентрализоване акције, преко Националне Еразмус+ канцеларије).

За Универзитет у Крагујевцу, то су:

 • OID број - E10206122
 • PIC број - 998850323

Актуелни позив за Еразмус+ пројекте објављен је почетком новембра 2019. године. Табеларни приказ конкурсних рокова за појединачне пројекте у области високог образовања дат је испод.КА1 – Еразмус Мундус заједнички мастер програми

У оквиру KA1 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу узети пуноправно учешће (и као координатори и као партнери) у пројектима за развој заједничких мастер програма са високошколским институцијама широм света.

Овај део програма подржава већ формиране, често интердисциплинарне мастер програме, који ће привући студенте из целог света. Сарадња високошколских установа се заснива на обавезној мобилности студената између чланица конзорцијума и издавању заједничке, двоструке или вишеструке дипломе.

Неопходан услов за Заједничке мастер програме јесте учешће најмање три високошколске установе из три различите програмске земље. Од прошле године када је Република Србија добила статус програмске земље, високошколске установе из Србије могу учествовати и као подносиоци пројектних пријава и као пуноправни партнери, који улазе минимални састав конзорцијума.

Студијски програми који могу бити финансирани у оквиру ових пројеката могу трајати 60, 90 или 120 ЕСПБ, а конзорцијуми добијају и средства за финансирање стипендија за студенте из целог света за похађање ових студија.

У зависности од тога да ли укључују припремну годину и да ли заједнички мастер програм траје једну или две године, пројекти могу трајати најмање 4, а највише 6 година.

Пројекат у току припремне године може подржати унапређење и усаглашавање више мастер програма који су већ акредитовани на националном нивоу. Припремна година за усаглашавање програма није обавезна.

Више детаља о пријави пројеката за Еразмус Мундус заједничке мастер програме налази се на сајтовима Европске комисије и Извршне агенције.Добијањем Еразмус повеље Србија има пуноправно учешће у својству координатора пројекта или партнера на пројекту за следеће врсте пројеката:
КА2 - Изградња капацитета у високом образовању, КА2 - Стратешка партнерства у области високог образовања, КА2 - Савези знања и КА2 - Европски универзитети.

 

КА2 - Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању подржавају сарадњу високошколских и других установа и преношење добрих пракси из програмских у партнерске земље, кроз развој студијских програма, унапређење управљања установа и остваривање различитих видова интеракције између сектора високог образовања и друштва у целини.

У реализацији пројеката Изградње капацитета могу учествовати високошколске институције (као координатори и партнери), као и остале врсте институција у својству партнера (предузећа, државне институције, школе, организације цивилног друштва, истраживачки институти и друге организације).

Минимум захтева за конзорцијум чине по једна високошколска институција из две различите програмске земље и три високошколске институције из једне партнерске земље (за националне пројекте) или по две високошколске институције из две различите партнерске земље (за пројекте који укључују више партнерских земаља). Уз овај услов, број високошколских установа из програмских земаља не сме бити већи од броја високошколских установа из партнерских земаља.

Трајање пројеката може бити 24 или 36 месеци, а према нивоу њихове имплементације могу бити:

 • Заједнички (Joint Projects) који се спроводе на нивоу високошколских установа
 • Структурни (Structural Measures) који имају фокус на структурне измене на нивоу система високог образовања

Одобрене категорије трошкова за све пројекте изградње капацитета су хонорари и путни трошкови, опрема и литература за високошколске установе из партнерских земаља, трошкови подуговарања, као и посебни трошкови.

Више детаља о пријави пројеката за Изградњу капацитета у високом образовању налази се на сајту Извршне агенције.


 

КА2 - Стратешка партнерства у области високог образовања

Стратешка партнерства у области високог образовања представљају пројекте који имају циљ да подрже развој, трансфер и/или имплементацију иновативних пракси, као и спровођење заједничких иницијатива за промовисање сарадње и размене знања и искустава на европском нивоу.

Организације у Србији могу да учествују у стратешким партнерствима која подржавају иновације са циљем развоја иновативних решења и/или спровођења активности ширења и коришћења информација о постојећим и новим производима или иновацијама.

Еразмус+ омогућује велику флексибилност активности које се могу спровести, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката.

У пројектима стратешких партнерстава могу учествовати акредитоване високошколске установе, као и друге институције, организације и установе попут непрофитних организација, удружења, невладиних организација, јавних или приватних предузећа, јавних тела, привредних комора, истраживачких института, фондација итд., које су активне у сектору високог образовања Републике Србије.

Потребно је обезбедити учешће најмање једне организације из три различите програмске земље.

Институције из Републике Србије могу поднети пројектне пријаве као координатори пројеката стратешких партнерстава у високом образовању Фондацији Темпус, док пројектни партнери могу бити како на пројектима које одобрава Фондација Темпус, тако и на пројектима које одобравају националне агенције у другим програмским земљама, а чији су подносиоци институције из тих земаља.

Списак националних агенција других програмских земаља са линковима ка њиховим веб-странама можете наћи овде.

Организације из партнерских земаља могу да учествују као партнери, али само уз образложење на који начин њихово учешће посебно доприноси пројекту.

Високошколске установе морају имати Еразмус повељу за високо образовање, да би оствариле право учешћа.

Како би пројекат био финансиран, мора да се бави:

а) најмање једним хоризонталним приоритетом, или

б) најмање једним специфичним приоритетом од значаја за област високог образовања.

Хоризонталне приоритете, који се односе на пројекте стратешких партнерстава за све области, као и специфичне приоритете пројеката стратешких партнерстава, који се односе на област високог образовања, можете да пронађете у Еразмус+ Програмском водичу.

Активности у области високог образовања могу бити везане за развој, тестирање, адаптацију и спровођење иновативних пракси које се могу односити на: заједничке студијске програме, развој педагошких приступа и методологија, каријерно вођење и саветовање и сарадњу високошколских установа и локалних/регионалних власти.

Tрајање пројекта: 24-36 месеци

Правила финансирања

У оквиру стратешких партнерстава могу се финансирати руковођење и имплементација пројекта, транснационални састанци у оквиру пројекта, хонорари, дисеминациони догађаји, трошкови живота, путни трошкови, језичка подршка. Максималан износ наменских бесповратних средстава може износити 450.000 евра по пројекту.

За више информација посетите сајт Европске комисије на следећем линку.


 

КА2 - Савези знања

Савези знања су транснационални пројекти који се спроводе у сарадњи између високошколских установа и предузећа у свим дисциплинама и секторима зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама. Пројекти Савеза знања имају за циљ да модернизују европске системе високог образовања тако што ће подржати развој и промоцију нових вештина, изградити инклузиван и умрежен систем високог образовања, осигурати допринос високошколских установа развоју иновација, као и пружити подршку ефикасним системима високог образовања.

Пројекти овог типа теже остваривању следећих циљева:

 • развој нових, иновативних и мултидисциплинарних приступа настави и учењу
 • стимулисање предузетништва и предузетничких вештина наставног особља на факултетима и универзитетима и запослених у предузећима
 • омогућавање размене, протока и заједничког стварање знања

Врсте активности

Активности подржане у оквиру пројеката Савеза знања су, између осталог, развој и имплементација нових метода учења и наставе (на пример развој новог мултидисциплинарног курикулума), организовање континуираних образовних програма и активности за и у оквиру компанија, развој модела учења и примене трансверзалних вештина у сарадњи са предузећима, увођење предузетничког образовања, размена студената, наставника и истраживача и запослених у компанијама, учешће запослених у предузећима у настави и истраживању.

Састав конзорцијума

У пројектима Савеза знања могу учествовати јавне или приватне организације из програмских и партнерских земаља: високошколске установе, јавна или приватна, мала, средња и велика предузећа, истраживачки институти, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу, организације активне у области образовања. Пријаву за пројекат испред конзорцијума подноси организација из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу. Организације из Србије могу да учествују као координадори или као партнери. Организације из партнерских земаља могу да учествују у својству партнера у овој врсти пројеката, али само уз образложење на који начин њихово учешће посебно доприноси пројекту. Минимум конзорцијума чини најмање шест независних организација из најмање три програмске земље, од којих минимум две високошколске установе и најмање два предузећа.

Правила финансирања

Максималан износ донације за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра. У оквиру пројеката је могуће финансирати трошкове имплементације (нпр. хонораре), путне трошкове и трошкове боравка.

Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Трајање пројекта: 2 или 3 године

Више детаља о пројектима савеза знања у овогодишњем позиву на сајту Извршне агенције.


 

КА2 - Европски универзитети

Европски универзитети су нови концепт финансирања који је уведен од конкурсног рока 2019. Овај програм је саставни део Савеза знања у оквиру кључне активности КА2, а пријаве се подносе директно Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА).

Европски универзитети подразумевају партнерства између најмање 3 високошколске установе из три различите програмске земље, а учешће је отворено и за високошколске установе из партнерских земаља.

Циљ програма је стварање инклузивних савеза високошколских установа који ће допринети развоју заједничких студијских програма, међународних тимова који ће се бавити заједничким друштвеним изазовима, те унапредити системе студентских размена које ће бити интегрисане у студијске програме.

У конкурсним роковима 2019. и 2020. спроводе се пилот позиви за пројекте Европских универзитета. У наредном програму који ће трајати од 2021. до 2027. године очекује се да Европски универзитети постану устаљена шема финансирања.

Више информација о условима конкурса и начину пријаве можете наћи у на званичној страници позива.


Жан Моне

Активности у Жан Моне компоненти програма Еразмус+ су превасходно намењене високошколским установама које се баве изучавањем, истраживањем и анализом у области европских интеграција у ширем смислу.

Жан Моне активности су:

 • Жан Моне модули - представљају кратке програме у трајању од најмање 40 сати наставе током године. Трајање пројекта је 3 године, максимална вредност средстава по пројекту је 30.000 ЕУР, што уједно чини максималних 75% од укупног буџета пројекта;
 • Жан Моне катедре - намењене су предавачима из области студија у вези са Европском унијом који изводе најмање 90 сати наставе у овој области годишње. Трајање пројекта је 3 године, максимална вредност средстава 50.000 ЕУР и максималних 75% буџета пројекта;
 • Жан Моне центри изузетности - обједињују компетенције и знања у вези са темама од значаја у контексту Европске уније. Трајање пројекта је 3 године, максимална вредност средстава је 100.000 ЕУР, а максимални удео средстава у укупном буџету пројекта је 80%;
 • Жан Моне мреже - подржавају расправу о јавним политикама са академским сектором кроз стварање и развој конзорцијума међународних актера ангажованих на пољу европских студија. Трајање пројекта је 3 године, максимална вредност средстава је 300.000 ЕУР, а максимални удео средстава у укупном буџету пројекта је 80%.
 • Жан Моне пројекти - фокусирани су на расправу о јавној политици са академским сектором усмерену на иновације и ширење знања и информација о Европској унији. Трајање пројекта је 12, 18 или 24 месеца, максимална вредност средстава је 60.000 ЕУР, а максимални удео средстава у укупном буџету је 75%;
 • Жан Моне подршка асоцијацијама - подршка асоцијацијама чија је сврха допринос изучавању процеса европских интеграција. Трајање активности је 3 године, максимална вредност средстава је 50.000 ЕУР, а максимални удео средстава у укупном буџету је 80%.

Више информација о Жан Моне активностима можете пронаћи на сајту Извршне агенције Европске комисије задужене за образовање и културу.
Хоризонт 2020 (Horizon 2020) је највећи програм Европске уније за истраживање и иновације за период од 2014. до 2020. године који обједињује активности Седмог оквирног програма (FP7), Програмa за конкурентност и иновације (CIP) и ЕУ допринос Европском институту за иновације и технологију (EIT). У оквиру овог програма истраживачи могу аплицирати за финансирање како колаборативних и индивидуалних истраживачких и иновационих пројеката, тако и за стипендирање мобилности усмерених на истраживачке активности.

Овај програм има за циљ јачање глобалне позиције Европских земаља у истраживањима, иновацијама и технологијама чији је фокус на иновацијама и активностима које су усмерене ка тржишту, експлоатацији и комерцијализацији резултата истраживања.

Х2020 програм се заснива на три стуба: Изврсност у науци (Excellent Science), Вођство у индустрији (Industrial Leadership) и Друштвени изазови (Societal Challenges), поред којих постоје и посебне хоризонталне активности - Ширење изврсности и учешћа (Spreading Excellence and Widening Participation) и Наука за и у друштву (Science with and for Society).Изврсност у науци

Активности у оквиру овог стуба (Excellent Science) пружају подршку јачању и проширењу изврсности у научној бази и консолидацији Европске истраживачке области са циљем јачања конкурентности истраживачког и иновативног система на глобалном нивоу.

Изврсност у науци има четири сегмента:

 • Европско истраживачко веће (European Research Council ERC) обезбеђује атрактивне и флексибилне облике финансирања како би омогућило талентоване и креативне истраживаче и њихове тимове да се упусте у врсне истраживачке подухвате.
 • Нове и будуће технологије подржавају колаборативна истраживања са виљем да прошире капацитете за напредне и радикалне иновације. Они јачају научну сарадњу између различитих дисциплина засновану на радикално новим, високо ризичним идејама и на тај начин убрзавају развој најпросперитетнијих области науке и технологије као и структурирање одговарајућих научних заједница широм Европе.
 • Акције Марије Склодовске Кири обезбеђују изврсне и иновативне истраживачке обуке као и атрактивне могућности за развој каријере и размену знања кроз прекограничне и међусекторске мобилности истраживача како би их што боље припремили за тренутне и будуће друштвене изазове.
 • Истраживачка инфраструктура (укључујући и е-инфраструктуре) има за циљ да развоје Европску истраживачки инфраструктуру за 2020. годину и даље, да учврсти њихов иновациони потенцијал и људски капитал, као и да га употпуни релевантним политикама Уније и међународном сарадњом.

Отворени позиви у оквиру Изврсности у науци могу се наћи на Participant Portal-у.


Лидерство у индустрији

Овај стуб (Industrial Leadership) је осмишљен да пружи подршку развоју технологија и иновација које су основа за развој пословног окружења и иновативних малих и средњих предузећа будућности у светски водеће компаније.

Стуб се ослања на три елемента:

 • Вођство у новим и индустријским технологијама обезбеђује подршку истраживању, развоју, демонстрацији, стандардизацији и сертификацији у областима информационих и комуникационих технологија, нанотехнологији, напредним материјалима, биотехнологији, напредној производњи и истраживањима свемира. Фокус је стављен на интеракцију и конвергенцију кроз и између различитих технологија као и на њихов однос према друштвеним изазовима.
 • Приступ ризичним изворима финансирања има за циљ да премости дефицит у доступности финансирања дугова и финансирања акцијским капиталом за компаније и пројекте засноване на истраживању, развоју и иновацијама, и то у свим фазама развоја.
 • Иновације у МСП обезбеђују подршку која је циљано осмишљена за мала и средња предузећа како би се подстакли сви облици иновација у њима, са посебним фокусом на оне који имају потенцијал за раст и интернационализацију на тржишту.

Опште обухватни циљ Лидерства у индустрији је да Европу учини атрактивнијом за инвестиције у истраживању и иновацијама. Кроз ову иницијативу се обезбеђују знатне инвестиције у кључне индустријске технологије, увећава се потенцијал за раст европских компанија кроз приступ адекватног нивоа финансирања и помоћи иновативним МСП за раст у светски водеће компаније.

Отворени позиви у оквиру Изврсности у науци могу се наћи на Participant Portal-у.


Друштвени изазови

Друштвени изазови (Societal Challenges) су приступ који уједињује ресурсе и знање кроз различита поља, технологије и дисциплине, укључујући друштвене и хуманистичке науке. Овај стуб обухвата активности од истраживања до тржишта са новим фокусом на иновативне активности, као што су пилотирање, демонстрација, тестирање и подршка јавним набавкама и тржишној апсорпцији. Он укључује успостављање веза са активностима Европског иновационог партнерства (EIP).

Финансирање ће се фокусирати на следеће изазове:

 • Здравље, демографске промене и добростање
 • Прехрамбени сектор, одржива агрикултура и шумарство, поморски, приморске истраживања воде, и биоекомомција
 • Сигурна, чиста и ефикасна енергија
 • Паметни, зелени и интегрисани транспорт
 • Климатске акције, животна средина, ефикасност ресурса и сирових материјала
 • Европа у свету који се мења - инклузивн и иновативна друштва
 • Сигурна друштва - заштита слободе и сигурности Европе и њених грађана.

Отворени позиви у оквиру Изврсности у науци могу се наћи на Participant Portal-у.


Европска сарадња у науци и технологији (COST) је финансијска организација за стварање интердисциплинарних истраживачких мрежа у Европи и целом свету под називом COST акције. Ове мреже нуде отворен простор за сарадњу међу научницима широм Европе (и шире) и на тај начин дају подстицај истраживањима и иновацијама.

Истраживачи могу креирати мрежу - на основу властитих истраживачких интереса и идеја - тако што ће поднети предлог на COST позив. Предлог може бити у било којој области науке и могу га поднети научници у било којој фази развоја своје каријере.

COST су посвећене покривању активности сарадње, као што су радионице, конференције, састанци радних група, школе за обуку, краткорочне научне мисије, и активности ширења и комуникације.

COST акције су такође високо интердисциплинарне и отворене. Могуће је придружити се текућим акцијама, које се на тај начин шире у току финансирања које траје четири године. Ове акције могу да укључују и приватни сектор, креаторе политика, као и цивилно друштво.

Приступање COST Акцији, остварује се потписивањем Меморандума о разумевању (Memorandum of Understanding - MOU), који у форми административног уговора потписују Владе, односно овлашћене институције Влада земаља чланица. Сарадњу координира Управни одбор (Management Committee - MC), који чине представници свих потписница Меморандума.

Што се тиче реализације COST акција, оне се могу поделити на оне које су у току, започете и завршене акције. Сходно правилима свака земља се може укључити у акције које су у току, под условом да нису у завршној фази реализације, на крају треће или четврте године. Уколико је акција још увек у првој години своје реализације, приступање је наједноставније, а уколико је већ ушла у своју другу годину реализације, неопходна је сагласност Management Committee - MC акције.

Свака земља чланица може на иницијативу неке од својих научно-истраживачких институција предложити нову акцију учешћем на Отвореном позиву (Open Call COST) који се расписују два пута годишње. Главни предлагач акције је и координатор мреже.

Земље чланице COST су следеће: Албанија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Република Молдавија, Црна Гора, Холандија, Република Северна Македонија, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Велика Британија.

Конзорцијум: минимум 7 земаља чланица COST oд којих одговарајући број чланица ITC земаља (према табели у анексу)


За више информација:
www.cost.eu
www.mpn.gov.rs/cost


Документа и водичи се налазе на следећем линку
Апликанти морају бити регистровани на e-COST налог: e-services.cost.eu
Aпликације се подносе електронски: e-COST submission tool
За сва општа или техничка питања: opencall@cost.eu


Национални COST координатор
Др Братислав Маринковић
Институт за физику
Универзитет у Београду
Прегревица 118, 11080 Београд
Тел: +381 11 316-0882
Е-пошта: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Јадранско-јонски транснационални програм

Општи циљ програма АДРИОН јесте да подстиче развој политика и иновација у области управљања, унапређујући европске интеграције земљама чланицама и земљама које нису чланице ЕУ, користећи богате природне, културне и људске ресурсе у окружењу Јадранског и Јонског мора и јачајући економску, социјалну и територијалну кохезију у програмској области.

АДРИОН пружа подршку, кроз низ приоритета:

 • Иновативан и паметан регион - развој иновационих мрежа и кластера региона, академских заједница и предузећа у Јадранско-јонском региону
 • Одржив регион - промовисање одрживе валоризације и очувања природног и културног наслеђа, као ресурса за раст у Јадранско-јонском региону. Побољшање транснационалних капацитета за заштиту животне средине, смањење фрагментације и очување екосистемских услуга у Јадранско-јонском региону.
 • Повезан регион - Побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско-јонском подручју
 • Подршка управљању ЕУ стратегијом за Јадранско-јонски регион - подршка координацији и спровођењу Јадранско-јонске стратегије - кроз унапређење институционалних капацитета јавне управе и кључних актера у процесу спровођења заједничких приоритета

Географска област обухваћена овим програмом покрива земље као што су Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Словенија и Србија.

Вредност програма: 15.688.887,00 евра

Више информација о програму налази се на званичној страници Јадранско-јонски транснационалног програма.


Дунавски транснационални програм

Дунавски транснационални програм (ДТП) промовише економску, друштвену и територијалну кохезију у Дунавском региону кроз интеграцију политика и стратегија у изабраним областима.

Како би се постигао већи степен територијалне интеграције иначе веома хетерогеног Дунавског региона, ДТП служи као покретач за различите иницијативе како би се решили изазови и потребе у специфичним стратешким областима и подстиче облике транснационалне сарадње које могу довести до опипљивих резултата.

Апликација: у две фазе

 • Expression of Interest
 • Комплетна Апликација за изабране предлоге

Укупан ЕУ буџет: 231.924.597,00 ЕУР (ERDF, IPA, ENI)

Финансирање: 85%, нема предфинансирања

Правила учешћа за институције:

 • Јавне институције (Public bodies/ bodies governed by public law)
 • Међународне организације
 • Приватне организације

Конзорцијум:

Минимум 3 партнера из три различите земље програмске области: водећи партнер и најмање два пројектна партнера. Од тога, најмање једна институција (Водећи партнер) мора бити са територије чланице ЕУ која има право учешћа у програму.

Водећи партнер: може бити само неко од ERDF партнера/ јавна тела / организације под јавном управом (public bodies, bodies governed by public law), приватне непрофитне институције или међународне организације.

Максималан број партнера: нема, али се мора водити рачуна о оптималном броју партнера и њиховој улози у пројекту (ни превелики ни премали број партнера).

Да би се применио интегрисани територијални приступ, партнерство не би требало да има само организације из једног сектора, већ да укључи и релевантне организације из других сектора који су од значаја за пројекат (нпр. универзитети, коморе, итд.)

Циљеви програма:

 • Допринос одрживом територијалном развоју
 • Позитивни ефекат на инвестиције, развој перспективе и политике/стратегије
 • Подршка иновацијама, предузетништву, економији заснованој на знању
 • Допринос интеграцији кроз подршку равномерном развоју капацитета за транснационалну територијалну сарадњу на свим нивоима

Трајање пројекта: највише 30 месеци.

Више информација о програму можете погледати на следећем званичној страници Дунавског транснационалног програма.

Основни програмски принцип Еурека иницијативе подразумева да организације-реализатори пројекта из свих земаља учесница слободно одлучују о формулисању, реализацији и финансирању Еурека пројеката, чије су заједничке карактеристике:

 • отворени су за све области
 • реализују се учешћем најмање две организације, из најмање две земље чланице Еурека иницијативе
 • руковођени су потребама привреде
 • за циљ имају развој напредних технологија, услуга и производа намењених тржишту или значајно побољшане технологије, услуга и производа

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА:

 • да све организације-реализатори пројекта из Србије учествују у саставу међународног конзорцијума (српски подносилац пријаве Еурека пројекта у међународном конзорцијуму може бити и координатор међународног Еурека пројекта или партнер у истом. Све организације-реализатори пројекта из Србије, морају бити потписнице Конзорцијског споразума).
 • очекује се да резултат Еурека Пројекта буде нов или значајно побољшан производ, технологија или услуга.
 • примена резултата на тржишту мора бити видљива до 2 године након завршетка Еурека Пројекта.
 • период реализације Еурека Пројекта може бити до 36 месеци.
 • организације-реализатори Пројекта, морају да финансирају најмање 50% трошкова на реализацији Пројекта из сопствених средстава или јасно означених извора финансирања.
 • подносилац пријаве може пријавити више Еурека Пројеката, са различитом темом истраживања и развоја.
 • руководилац Пројекта може руководити само једним Еурека пројектом. Исто физичко лице може бити ангажовано истовремено са пуним фондом месеци на до 2 Еурека Пројекта.
 • у реализацији Еурека Пројеката могу да учествују све научноистраживачке, иновационе, привредне и друге организације.

ФИНАНСИРАЊЕ ЕУРЕКА ПРОЈЕКАТА

За финансирање Еурека Пројеката користе се буџетска средства и средства приватног сектора. Највећи динарски износ који може да се одобри за поједини Еурека Пројекат за једну годину пројектног финансирања не може бити већи од динарске противвредности износа од 50.000 евра обрачунатог по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке о финансирању односног Еурека Пројекта.


Контакт особа
Снежана Омић

Национални координатор за Еурека програм у Србији
Е-mail: snezana.omic@mpn.gov.rs

Tелефон: 011/ 36-16-589


Више информација на званичном сајту: www.eurekanetwork.org

Фонд за науку Републике Србије

Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-истраживачкој делатности. Основан је у јануару 2019. године са циљем обезбеђивања услова за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

У оквиру програма Фонда, финансирају се пројекти путем јавних позива. Пројектима се обезбеђује висок научни ниво и иновативност резултата, конкурентност на међународном нивоу и релевантност у односу на изазове друштва у целини.

Основна мисија Фонда за науку је да подржи научне, развојне и технолошке пројекте који се заснивају на научној изврсности и квалитету. Од посебног значаја су мултидисциплинарна и интердисциплинарна истраживања која омогућавају сарадњу са привредом, другим научно-истраживачким установама и међународним партнерима у циљу решавања тема које су од значаја за читаво друштво.

Рад Фонда за науку подстиче развој талентованих и креативних младих истраживача и њихово укључивање у научно-истраживачке пројекте, сарадњу са привредом и међународним партнерима.

Финансирање пројеката спроводи се на начин који обезбеђује конкурентност и квалитет резултата, ефикасност примене истраживања, отвореност и доступност резултата програма и пројеката. Програми подржавају развој научних кадрова, интеграцију са међународним научним и технолошким пројектима и сарадњу са научном дијаспором и привредним сектором. Поред тога, програмима је уређено питање својинских права на резултатима истраживања, заштита интелектуалне својине и ауторских права, као и заштита података.

Фонд за науку нуди разноврсне програме који су осмишљени тако да одговарају на различите друштвене изазове и потребе. Програми подржавају технолошки развој, напредне и иновативне идеје, развој кадрова, лабораторија и истраживања, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и друге теме од стратешког и друштвеног значаја.

Фонд за науку Републике Србије нуди програм за финансирање пројеката у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача - ПРОМИС.

Програм је намењен изврсним пројектима младих истраживача, у раној фази каријере.

Циљеви Програма су:

 • укључивање изврсних младих истраживача у научноистраживачки рад,
 • јачање професионалних капацитета младих истраживача у раној фази каријере,
 • оспособљавање младих доктора наука за руковођење пројектима,
 • оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу, посебно у Европској Унији,
 • креирање нових пројектних тимова,
 • подршка изврсним идејама
 • подршка научноистраживачком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава младим докторима наука да дефинишу сопствене програме истраживања, оформе сопствене тимове и сарађују са одговарајућим лабораторијама и истраживачким центрима у Србији и свету.

Више информација на званичној страници Фонда за науку.


Фонд за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност је пионир у институционалном спровођењу такозваног иновационог императива у дело - где се успешно учествовати у привреди заснованој на знању значи прилагодити и унапредити технолошке и истраживачке капацитете засноване на сарадњи јавног и приватног сектора.

Фонд подржава развој иновација кроз одговарајуће инструменте финансијске, техничке и саветодавне подршке, у циљу оснаживања иновативних предузећа и јачања везе између истраживања и развоја са једне и пословног сектора са друге стране.

Имајући то у виду, његов главни циљ је да унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси подстицању развоја иновативног предузетништва кроз различите програме подршке:

 • Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем креирања нових производа и услуга, са тржишним потенцијалом.
 • Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту.
 • Доказ концепта намењен је истраживачима којима је потребна подршка да докажу да ће из њиховог истраживања настати нови производ за којим постоји потреба на тржишту.
 • Програм трансфера технологије намењен је јачању способности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.
 • Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту.
 • Програм суфинансирања иновација намењен је приватним предузећима којa већ имају тржишно присуство и настоје да ојачају своју позицију кроз стварање иновативних производа, услуга и технологија.

Од почетка рада до данас, преко Фонда је одобрено 15,8 милиона евра за 352 иновативни пројекат. На јавне позиве који се углавном објављују сваке године или су стално отворени, за програме Фонда поднето је више од 1.300 пријава иновативних пројеката.

Подстицањем иновативног предузетништва и јачањем везе између науке и привреде Фонд за иновациону делатност, под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз подршку Европске уније и Светске банке, улаже велике напоре у стварању позитивног окружења ради подршке успостављању економије засноване на знању.


Центар за промоцију науке

Центар за промоцију науке позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, које своје активности реализују у функцији унапређења научно-истраживачког рада, да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима Центар пружa финансијску подршку.

Циљ Јавног позива Центра за промоцију науке је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Tрајање пројекта је највише 12 месеци. Финансирање је у износу од 100% од тражених трошкова пројекта. Прихватљиви трошкови су: трошкови за људске ресурсе, путовања и смештај, опрему, материјал и остали трошкови.

Информације о Jавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011) 2400 260 (локал 120) и на званичном сајту Центра.


Билатерална сарадња у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уговара и финансијски подржава пројекте научно-технолошке сарадње између наших и иностраних научно-истраживачких организација (НИО) на основу међународних билатералних споразума.

Закључивање и спровођење билатералних споразума представља један од важнијих облика сарадње Републике Србије у областима од значаја за развој истраживања и науке, с обзиром да се тим споразумима установљава оквир сарадње који је од значаја и за нашу земљу и за земље са којима је успостављена билатерална сарадња.

Полазећи од потребе да се подржи научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних приоритета, у области развоја науке и технологије, Република Србија има активне билатералне важеће споразуме са следећим државама:

Пројекти суфинансирају научноистраживачке и развојне пројекте и узајамне посете истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката у циљу успостављања научне и технолошке сарадње између двеју земаља.

Предлози се подносе истовремено у обе земље, у Србији пријаве се шаљу Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из осталих земаља институцији под чијом су надлежношћу пројекти билатералне сарадње.

Више информација на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.