Универзитетски часописи

1. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу ЛИПАР
Главни уредник: Проф. др Часлав Николић ISSN 1450-8338

Универзитет у Крагујевцу је 2012. године променио концепт и структуру часописа ЛИПАР, који је основан 1999. године као ревијално издање, и покренуо је научну серију Часописа за књижевност, језик, уметност и културу ЛИПАР. Од 2020. године (од броја 72), суиздавач часописа је Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.
Објављују се три броја часописа годишње. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је од 2014. године категоризовало часопис ЛИПАР као часопис од националног значаја и налази се у М52 категорији.

Сви бројеви научног часописа ЛИПАР доступни су на адреси: www.lipar.kg.ac.rs
2. ЛИЦЕУМ - часопис за студије књижевности и културе
Главни и одговорни уредник: Проф. др Маја Анђелковић ISSN 1451-1444

Сви бројеви часописа ЛИЦЕУМ доступни су на адреси: www.liceum.kg.ac.rs
3. MATCH - Communications in Mathematical and in Computer Chemistry
Editor: Academician Ivan Gutman ISSN 0340-6253

Универзитет у Крагујевцу и Природно-математички факултет у Крагујевцу су од 2003. године издавачи међународног научног часописа MATCH - Communications in Mathematical and in Computer Chemistry. Објављују се два броја годишње, са по три свеске. Часопис је реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report-u (JCR), са импакт фактором 1.949 за 2019. годину.

Сви бројеви међународног научног часописа MATCH доступни су на адреси: match.pmf.kg.ac.rs
4. Форум - часопис за правне, економске и друге друштвене науке
Уредници: проф. др Славко Ђорђевић, Правни факултет и проф. др Марко Славковић, Економски факултет ISSN 2683-5983

Универзитет у Крагујевцу, у сарадњи са Економским факултетом и Правним факултетом Универзитета у Крагујевцу, издаје часопис „Форум - часопис за правне, економске и друге друштвене науке”. Часопис је покренут 2019. године и излази два пута годишње.

Часопис се публикује online и доступан је на адреси: forum.kg.ac.rs