Дигитални репозиторијум Универзитета

Измена Закона о библиотечко-информационој делатности од 2011. године (Сл. гласник РС бр. 52/11), доноси обавезу Универзитетским библиотекама (чл. 51 Закона) да формирају и одржавају дигиталне репозиторијуме универзитета. Универзитетска библиотеке у Крагујевцу је 2012. године успоставила дигитални репозиторијум PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) као систем за дугорочно похрањивање, индексирање и коришћење дигиталних објеката на Универзитету у Kрагујевцу. Дигитални репозиторијум омогућава да се резултати рада на Универзитету систематски архивирају, трајно чувају и учине приступачним светској јавности. Успостављен је у оквиру TEMPUS пројекта "Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана".

PHAIDRA омогућава регистрованим корисницима депоновање докумената важних за наставни, научни, административни и организациони рад на Универзитету, независно од форме, као и све друге врсте дигиталних објеката. Прелиставање репозиторијума може се извршити по:

  • организационој јединици универзитета
  • типу објекта
  • језику и
  • класификацији научних области

Сваки депоновани објекат има стандардизовану шему метаподатака и трајни идентификатор - Permanent link.

 

Репозиторијум докторских дисертација

Чланом 30. став 9. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) прописано је да је Универзитет дужан да установи дигитални репозиторијум у којем се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о заштити ауторских права, као и да све наведене податке учине јавно доступним.

Сенат Универзитета у Крагујевцу је Одлуком о успостављању регистра и базе у електронском облику репозиторијума Универзитета у Крагујевцу (број 492/7 од 28.06.2012. године) успоставио у Универзитетској библиотеци у Крагујевцу регистар и базу у електронском, односно дигиталном облику (репозиторијум) свих докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Крагујевцу од његовог оснивања 1976. године.

Сенат Универзитета у Крагујевцу је Упутством за формирање репозиторијума докторских дисертација (број 492/8 од 28.06.2012. године) ближе уредио обавезе Универзитетске библиотеке у Крагујевцу и матичних факултета, односно обавезу аутора докторске дисертације да уз дисертацију достави и одговарајуће потписане обрасце.

У складу са наведеним, Универзитетска библиотека у Крагујевцу је дужна да све одбрањене докторске дисертације на Универзитету у Крагујевцу унесе у Дигитални репозиторијум Универзитета као трајни архив.

Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Крагујевцу, као подсистем универзитетског репозиторијума, формиран је 2012. и налази се на адреси Е-тезе.

Све дисертације у овом систему укључене су у DART - Eвропски портал докторских дисертација.

 

Национални репозиторијум докторских дисертација

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, крајем 2015. године успоставља централни Национални Репозиторијум дисертација у Србији (НаРДуС), доступан на nardus.mpn.gov.rs.

Национални Репозиторијум дисертација у Србији је укључен у светску дигиталну библиотеку теза и дисертација NDLTD (The Networked Digital Library of Theses and Dissertations, u којој је тренутно више од 5 милиона дигиталних објеката.

Корисни извори:

ROAR - Каталог репозиторијума отвореног приступа (Registry of Open Access Repositories)

OpenDOAR - Портал са око 300 академских репозиторијума који су у орвореном приступу

DOAJ - Каталог часописа у режиму отвореног приступа (Directory of Open Access Journals)

 

Регистар свих репозиторијума и отворених архива

СЦИндекс - Српски цитатни индекс
doiSerbia - репозиторијум часописа са ДОИ идентификаторима

Дигитални архив издања Српске академије наука и уметности(ДАИС)
Репозиторијум радова Института техничких наука САНУ
Репозиторијум радова Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" (РАДаР)
Репозиторијум радова Института за филозофију и друштвену теорију
Репозиторијум радова Института за прехрамбене технологије Универзитета у Новом Саду
Репозиторијум радова Института економских наука у Београду (ИРИЕС)
Електронска библиотека Математичког факултета у Београду
Сингипедиа - репозиторијум дисертација и издања Универзитета Сингидунум

Национални репозиторијум података у пољопривреди

Национални репозиторијум докторских дисертација (НаРДуС)
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Београду
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Нишу
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Крагујевцу
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Приштини
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Новом Саду (CRIS UNS)
Репозиторијум докторских дисертација Универзитета Уметности у Београду